Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2.jednání

U S N E S E N Í

ze2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 21. 1. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

14/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13/2008.

15/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí plány práce finančního a kontrolního výboru a ukládá starostovi předložit plány ke schválení ZM.

16/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o splnění úkolů r. 2007.

17/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zajištění přestupkové agendy na rok 2008 a skutečnost za rok 2007.

18/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí výroční zprávu „O činnosti v oblasti podávání informací v roce 2007“.

19/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 530/2 p. Jaromíru Talackovi.Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 2. 2008

20/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 601 sl. Kateřině Scholzové.Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 2. 2008

21/2008 ROZHODLA s platností od 1. 2. 2008,že nájemné u nově nebo opakovaně uzavíraných nájemních smluv na byt v majetku města je 25,- Kč/m2. Dále ponechává v platnosti pro přidělení bytů v čp. 5 nájemné ve výši 31,- Kč/m2. Nájemné v čp. 617 se stanovuje na částku 21,- Kč/m2.

22/2008 ROZHODLA s platností od 1. 2. 2008, že nájemné u nově nebo opakovaně uzavíraných smluv za nebytový prostor je stanoveno na 400,- Kč/m2 a rok.

23/2008 PROJEDNALA a zamítla žádost Eriky Klareové, týkající se přidělení bytu s tím, že byty v majetku města jsou přidělovány žadatelům dle umístění ve zpracovaném pořadníku žadatelů o byt.

24/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí změnu pracovníka České pojišťovny a.s. v pronajatém nebytovém prostoru v Nádražní ulici čp. 598. Paní Evu Chovancovou nahradil pan Petr Netolický. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.

25/2008 PROJEDNALA žádost Jednoty bratrské o poskytnutí finančního příspěvku na konání výstavy u příležitosti 550tého výročí jejího vzniku a žádost zamítla.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

26/2008 PROJEDNALA a dodatečně schválila rozpočtové opatření č. III/2007 týkající se přijatí dotace od KÚ Liberec na posílení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 19.329,- Kč.

27/2008 PROJEDNALA a dodatečně schválila rozpočtové opatření č.IV/2007 týkající se úpravy přijatých dotací od úřadu práce na zaměstnance veřejně prospěšných prací ve výši 25.365,- Kč.

28/2008 PROJEDNALA stížnost nájemníků domu čp. 617 v Hejnicích na chování p. Marty Korandové a vyhodnotila stížnost jako oprávněnou. Ukládá starostovi vyzvat p. Korandovou ke zjednání nápravy a ve věci dále jednat.

29/2008 PROJEDNALA žádost Ještědské stavební společnosti o pronájem nevyužitých garážových stání v č. 5 v Hejnicích za účelem uskladnění drobného stavebního materiálu určeného na rekonstrukci čp. 5 II.etapa a s žádostí souhlasí. Cenu stanovuje na 500,- Kč + zálohu na energie za 1 měsíc a jedno stání. Ukládá středisku služeb uzavřít nájemní smlouvu.

22.2.2008 9:32:30 | přečteno 1886x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load