Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1.jednání

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 1. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 302, 307, 147, 186, 244, 245, 268, 269, 272, 286, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 132, 313, 314, 315, 316/2007.

2/2008 PROJEDNALA plán práce RM a ZM na rok 2008 a ukládá starostovi předložit plán ke schválení ZM dne 20. února 2008. Termín: 20. 2. 2008

3/2008 PROJEDNALA interpelaci p. Mesznera týkající se stanovení výše nájemného v městských bytech. Ukládá vedoucímu střediska služeb připravit podklady na příští jednání rady města. Termín: 21. 1. 2008

4/2008 PROJEDNALA žádost Kruhu přátel hudby při MCDO Hejnice o sponzorování koncertů v Bazilice v Hejnicích a schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 21.1.2008

5/2008 PROJEDNALA upozornění pana Václava Křivánka týkající se neutěšeného stavu budovy ČD Hejnice. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Ukládá tajemníkovi pana Václava Křivánka vyrozumět. Termín: 21. 1. 2008

6/2008 PROJEDNALA žádost paní Lenky Špetlíkové týkající se zřízení a provozu infocentra v čp.87 v Klášterní ulici v Hejnicích na náklady žadatelky a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 21. 1. 2008

7/2008 PROJEDNALA a schválilanávrh nové Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Hejnice a Městem Frýdlant o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 21. 1. 2008

8/2008 PROJEDNALA žádost pánů Visingera a Fialy týkající se pronájmu pozemku pro pouťové atrakce v době Hejnické pouti a žádost odložila s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců a město vybere nejvhodnější nabídku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 1. 2008

9/2008 PROJEDNALA nabídku firmy Planstudio Praha týkající se vydání regionálního mapového průvodce se smluvně zajištěnou distribucí do zahraničí a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmě Planstudio Praha odpovědět. Termín: 21. 1. 2008

10/2008 PROJEDNALA opakovanou žádost Lenky Pauchové a Jaroslava Jakeše týkající se odkoupení části pozemku p.č.1171/2 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi prodej předložit ZM města ke schválení.Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele. Termín: 21. 1. 2008

11/2008 PROJEDNALA návrh manželů Vlastuin z Nizozemí na odkoupení kempu v Hejnicích a žádost odložila s tím, že zatím je v platnosti současná nájemní smlouva na pronájem kempu a o dalším způsobu využití kempu bude rozhodnuto později. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 21. 1. 2008

12/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí cenovou přílohu firmy A.S.A., spol. s r.o. týkající se svozu a likvidace komunálního odpadu platnou pro rok 2008.

13/2008 STANOVILA vedoucím odborů městského úřadu s účinností od 1. 1. 2008 výši příplatku za vedení a výši osobního příplatku. Ukládá tajemníkovi zpracovat vedoucím platové výměry. Termín: 21. 1. 2008

22.2.2008 9:33:31 | přečteno 2078x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load