Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. zasedání

- M ě s t o  H e j n i c e –

 

  USNESENÍ

 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 21. června 2023 v 18:00 hodin v sále restaurace U Cimpla, Ferdinandov 48, Hejnice

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

42/2023 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 37, 40, 41/2023

43/2023 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.   

44/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2023 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 4.122.648,23 Kč, výdaje se navyšují o částku 5.079.800,00 Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o částku 957.151,77 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 104.254.501,23 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 123.440.884,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 19.186.383,27 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

45/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

46/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2022. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

47/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2022 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2022, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 5.170.133,33 Kč, bude převeden do finančních rezerv města.

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

48/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

49/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

50/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci a aktivitu při propagaci města a zřízení informačního centra v Hejnicích, ve výši jedné měsíční odměny místostarostce města paní Ing. Lucie Podhorové. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

51/2023 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s realizací projektu „Rekonstrukce sportovního hřiště“ u Základní školy v Hejnicích.

52/2023 PROJEDNALO A URČUJE člena zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel"), který bude podle zákona č. 183/2006 Sb. spolupracovat s pořizovatelem na projednávání Územního plánu města Hejnice a změn územního plánu města Hejnice pana Jaroslava Demčáka.

53/2023 PROJEDNALO Závěrečný účet SO SMRK za rok 2022 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.

54/2023 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2022, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 a protokol o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2022.

55/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE splátkový kalendář na dlužném nájemném ve výši 3.000,- Kč a stanovuje splácet dluh od měsíce července 2023 v pravidelných měsíčních splátkách včetně pravidelného nájemného za užívání bytu.

56/2023 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ informace starosty města ohledně možného partnerství s obcí Kocjubynská UA. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

 

Jaroslav Demčák            -    starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc     -    místostarostka

 

 

27.6.2023 14:30:55 - aktualizováno 28.6.2023 12:55:01 | přečteno 45x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load