Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. zasedání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

U S N E S E N Í

z 1. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 1. března 2023 od 18:00 hodin v budově MěÚ Hejnice


 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

1/2023 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo: 98, 106, 109, 110, 112, 113, 114/2022

2/2023 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č.  14/2022 dle tabulky schválené radou města dne 30.12.2022 usnesením č. 282/2022. Příjmy se navyšují o částku 103.416,58 Kč, výdaje se navyšují o částku 62.971,35 Kč, schodek rozpočtu se snižuje o částku 40.445,23 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 104.097.043,01 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 114.683.446,85 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.586.403,84 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

3/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2023 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 514.400,00 Kč, výdaje se navyšují o částku 1.504.084,50 Kč, schodek rozpočtu se navyšuje o částku 989.684,50 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 99.039.800,00 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 115.440.084,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 16.400.284,50 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých. 

4/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2023 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 340.000,00 Kč, výdaje se navyšují o částku 290.000,00 Kč, schodek rozpočtu se snižuje o částku 50.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 99.379.800,00 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 115.730.084,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 16.350.284,50 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

5/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2022. 

6/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

7/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru. 

8/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 80.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 29.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ FK Hejnice ve výši 41.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 199.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub Hejnice ve výši 14.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 70.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Vrtule Ferdinandov ve výši 47.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu  žadatelem podepsat.

15/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 90.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 54.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 12.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 179.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat. 

19/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 55.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.        

20/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 46.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 19.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 15.000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

23/2023 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

24/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE zapojení města Hejnice do projektu "Poradenství pro Frýdlantsko IV 2023–2024 v Mikroregionu Frýdlantsko" A SOUHLASÍ s vyčleněním částky předloženého tabulkového materiálu, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2023. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele. SOUHLASÍ s převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

25/2023 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se zapojením do projektu „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku“. Město vyčlení finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu ze svého rozpočtu na roky 2023 a 2024 ve výši dle předloženého tabulkového materiálu, které budou na základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu ve dvou splátkách. Finanční prostředky na rok 2023 budou do rozpočtu DSO převedeny do 30.06.2023. Finanční prostředky na rok 2024 budou do rozpočtu DSO převedeny v případě schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace v roce 2024.

26/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE vstup města Hejnice do Sdružení obcí Libereckého kraje se sídlem v Liberci IV-Perštýn, U Jezu 524/4, IČO 64669246. Ukládá starostovi vstup realizovat.

27/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku stanovení kratší doby nočního klidu.

28/2023 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje OZV č.7/2011, kterou se mění OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

29/2023 PROJEDNALO koncepci rozvoje koupaliště v Hejnicích A SCHVALUJE variantu průtočného koupaliště s betonovou vanou. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

 

Jaroslav Demčák           -                  starosta

Ing. Lucie Podhorová MSc.    -         místostarostka

 


7.3.2023 12:35:15 | přečteno 15x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load