Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. zasedání

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 14. prosince 2022 od 16.30 hodin v budově MěÚ Hejnice

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 

95/2022 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ   avyjímá ze sledování usnesení číslo: 71, 72, 73, 87, 92, 93/2022

96/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 12/2022 dle tabulky. Příjmy se zvyšují o částku 3.313.875,00 Kč, výdaje se snižují o částku 4.977.000,00 Kč, schodek rozpočtu se snižuje o částku 8.290.875,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 103.993.626,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 114.429.475,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 10.435.849,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

97/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 13/2022 dle tabulky. Příjmy se nemění, výdaje se zvyšují o částku 191.000,00 Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o částku 191.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 103.993.626,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 114.620.475,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 10.626.849,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

98/2022 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31.12.2022 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelstvu města na svém nejbližším zasedání.

99/2022 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků za rok 2022.

100/2022 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS, a. s. s výhledem na rok 2023.

101/2022 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

102/2022 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

103/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce finančního výboru pro rok 2023.

104/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce kontrolního výboru pro rok 2023.

105/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2023.

106/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení Sociálního fondu Městského úřadu o 1 % dle pravidel uvedených v čl. 1 v Zásadách pro tvorbu o používání Sociálního fondu MěÚ Hejnice od 01.01.2023. Ukládá tajemníkovi zapracovat navýšení do zásad pro tvorbu o používání Sociálního fondu MěÚ Hejnice.

107/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet města Hejnice na rok 2023 v závazných ukazatelích takto:

 

PŘÍJMY – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy

  57 390 000,00

Nedaňové příjmy

  34 300 000,00

Kapitálové příjmy

150 000,00

Dotace

6 685 400,00

PŘÍJMY CELKEM

  98 525 400,00

VÝDAJE – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

  86 816 000,00

Kapitálové výdaje

  27 120 000,00

VÝDAJE CELKEM

113 936 000,00

FINANCOVÁNÍ – schodek hospodaření

  15 410 600,00

Rozpočet města na rok 2023 je schválený jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

108/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2024–2025.

109/2022 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, a to v měsíční výši:

Funkce

 

Člen zastupitelstva

720,00 Kč

Člen rady města

2.736,00 Kč

Předseda výboru nebo komise

1.680,00 Kč

Člen komise nebo výboru

1.200,00 Kč

Člen rady města a člen komise nebo výboru

3.216,00 Kč

Člen komise nebo výboru a člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.936,00 Kč

Člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.600,00 Kč

 STANOVUJE odměnu za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, a to v měsíční výši:

Funkce

 

Člen komise nebo výboru

480,00 Kč

Člen výboru nebo komise a předseda komise

1.200,00 Kč

Předseda komise

960,00 Kč

 Odměny budou poskytovány od 01.01.2023. K datu 31.12.2022 ruší usnesení č. 87/2022. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

110/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za komplexní organizaci Hejnických slavností, koordinaci pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině, realizaci investičních akcí města a jejich dokončení jako např. bytová jednotka v čp. 299 nebo lávky u Musilů a získaní dotačních titulů. Mimořádná odměna ve výši jedné měsíční odměny bude vyplacena starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu. 

111/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Hejnice na rok 2023.

112/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OLP/3627/2022 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec a městem Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

113/2022 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s návrhem vlastníka rybníku v areálu Střední školy Jana Blahoslava, Jednoty bratrské IČO 47475111 na změnu názvu u vodní nádrže v areálu školy na rybník Brožík. Ukládá tajemníkovi informovatžadatele a ve věci dále jednat.

114/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej nepotřebného vybavení – Sněhové radlice za traktor, firmě Autodoprava – výkopové práce Jeřábek, s.r.o. IČO 9823930 za cenu 10.000,00 Kč. Ukládá finančnímu odboru vystavit účetní dokumenty a prodej realizovat.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák          -      starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.            -     místostarostka


20.12.2022 9:34:42 | přečteno 43x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load