Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne

22. června 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hejnice

 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

49/2022 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍa

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo: 39, 40, 43, 44, 45, 48/2022

  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017, 42/2022

 

50/2022 BERE NA VĚDOMÍ Studii nového využití Simonovy vily v Hejnicích.

51/2022 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě. 

52/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č.  7/2022 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 3.294.996,20 Kč, výdaje se navyšují o částku 4.196.076,00 Kč, schodek rozpočtu se navyšuje o částku 901.079,80 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 98.975.069,91 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 113.631.551,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 14.656.481,59 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

53/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2022 dle tabulky. Příjmy se snižují o částku 285.000,00 Kč, výdaje se snižují o částku 285.000,00 Kč, hospodářský výsledek se nemění. Celková výše příjmů po úpravě činí 98.690.069,91 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 113.346.551,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 14.656.481,59 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

54/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

55/2022 PROJEDNALO a SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2021. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

56/2022 PROJEDNALO a SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2021 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2021, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 8.410.608,35 Kč, bude převeden do finančních rezerv města.

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

57/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

58/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

59/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu č. 1641/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

60/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k právu vjezdu a vstupu mezi městem Hejnice a žadatelem. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

61/2022 PROJEDNALO Závěrečný účet SO SMRK za rok 2021 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.

62/2022 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2021 a Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2021 zpracovanou KÚLK.

63/2022 BERE NA VĚDOMÍ informace o vývoji v dotačním programu pro podporu sociálních služeb na Frýdlantsku a informaci o předpokládané výši úvazků v síti sociálních služeb v ORP Frýdlant v roce 2023.

 

 

Jaroslav Demčák                 -      starosta

Petr Zoreník                         -     místostarosta

 


27.6.2022 13:06:47 | přečteno 108x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load