Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

    U S N E S E N Í

  zasedání Zastupitelstva města Hejnice 23. února 2022 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnice

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

1/2022 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

 

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo: 60,69, 79, 81,82,83/2021
  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017
  • ruší usnesení číslo: 86, 87/ 2021

 

2/2022 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 7/2021 schválené Radou města usnesením č. 288/2021 dne 30. 12. 2021. Celková výše příjmů po úpravě je 85.457.174,45 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 88.495.126,36 Kč, rozdíl ve výši 3.037.951,91 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

3/2022 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené Radou města usnesením č. 12/2022 dne 17. 1. 2022. Celková výše příjmů po úpravě je 90.162.580,00 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 100.023.000,00 Kč, rozdíl ve výši 9.860.420,00 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

4/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2022 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 1.193.018,21 Kč, výdaje se navyšují o částku 1.171.000,00 Kč, hospodářský výsledek se navyšuje o částku 22.018,21 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 91.355.598,21 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 101.194.000,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.838.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

5/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2021.

6/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru. 

7/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

8/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ FK Hejnice ve výši 82.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro SDH Hejnice ve výši 68.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 205.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub Hejnice ve výši 15.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 63.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Vrtule Ferdinandov ve výši 29.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu žadatelem podepsat.

14/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů – Junák  ve výši 27.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 97.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 51.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 11.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 143.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 52.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.          

20/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 38.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.  Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 19.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2022 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

23/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu v oblasti propagace města Hejnice, řešení krizových situací, přípravu dokumentace k dotačním titulům a získání dotací jako např. z SFŽP na výměnu svítidel - 1. a 2. etapa, ve výši jedné měsíční odměny, starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

24/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci a aktivitu na realizaci investičních akcí města, řízení střediska služeb v době nemoci vedoucího střediska a pomoc při řešení krizových opatření města, ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

25/2022 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

26/2022 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu MěÚ Hejnice jako symbol podpory Ukrajině.  Ukládá starostovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu, a to v termínu od 24. 2. 2022 do 9.  3. 2022.

27/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi povinným Povodím Labe, státní podnik, IČO: 70890005 a oprávněným z věcného břemene městem Hejnice, IČO: 00262803 v souvislosti se stavební akcí „Rekonstrukce kanalizace Hejnice od č.p. 73 k č.p. 348“. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

28/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 19.1.2022, k navrhované směně pozemků mezi Lesy ČR, s.p. a městem Hejnice. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

29/2022 PROJEDNALO indikativní nabídku vybraných bankovních služeb od společností Česká spořitelna a UniCredit Bank a ROZHODLO o vložení finančních prostředků na spořící účet České spořitelny ve výši 25 000 000,00 Kč a termínovaný vklad UniCredit Bank ve výši 10 000 000,00 Kč na termínovanou dobu 3 měsíců a 30 000 000,00 Kč na termínovanou dobu 6 měsíců. Ukládá starostovi vložení finančních prostředků zrealizovat.

  

Jaroslav Demčák                     -                             starosta

Petr Zoreník                            -                            místostarosta2.3.2022 11:01:24 | přečteno 119x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load