Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- M ě s t o H e j n i c e -

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice15. prosince 2021

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 

67/2021 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  - vyjímá ze sledování usnesení číslo: 64, 65, 66/2021 - ponechává ve sledování: 65/2017, 60/2021

68/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2021 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 85.457.174,45 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 88.495.126,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3.037.951,91 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

69/2021 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2021 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

70/2021 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

71/2021 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2022.

72/2021 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

73/2021 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

74/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce finančního výboru pro rok 2022.

75/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce kontrolního výboru pro rok 2022.

76/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2022.

77/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet města Hejnice na rok 2022 v závazných ukazatelích takto:

 

PŘÍJMY – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy

  47 870 000,00

Nedaňové příjmy

  30 414 000,00

Kapitálové příjmy

150 000,00

Dotace

11 728 580,00

PŘÍJMY CELKEM

  90 162 580,00

VÝDAJE – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

  71 302 000,00

Kapitálové výdaje

  28 625 000,00

VÝDAJE CELKEM

  99 927 000,00

FINANCOVÁNÍ – schodek hospodaření

9 764 420,00


Rozpočet města na rok 2022 je schválený jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

78/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2023–2024.

79/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 793/49 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 33 m2  za částku 60,- Kč  za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a zaplacení poloviny nákladů za geometrické zaměření pozemku.

80/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 1315/5  v k. ú. Hejnice o celkové výměře 10 m2  za částku 110,- Kč  za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a zaplacení nákladů za geometrické zaměření pozemku a znalecký posudek.

81/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 793/38 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 12 m2  za částku 200,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a zaplacení nákladů za znalecký posudek.

82/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 793/48 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 21 m2  za částku 200,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a zaplacení nákladů za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

83/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE Darovací smlouvu Čj.: OLP/3180/2021, týkající se darování pozemku p. p. č. 1249/6 v k. ú. Hejnice o výměře 103 m2. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

84/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

85/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

86/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu v oblasti propagace města Hejnice, řešení krizových situací, přípravu dokumentace k dotačním titulům a získání dotací jako např. z SFŽP na výměnu svítidel - 1. a 2. etapa, ve výši jedné měsíční odměny, starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

87/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci a aktivitu na realizaci investičních akcí města, řízení střediska služeb v době nemoci vedoucího střediska a pomoc při řešení krizových opatření města, ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

88/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Hejnice na rok 2022.

89/2021 BERE NA VĚDOMÍ informace k aktualizaci komunitního plánu a schvaluje 2. Komunitní plán Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2025.

  Jaroslav Demčák   - starosta                     

  Petr Zoreník           - místostarosta


20.12.2021 15:06:22 | přečteno 119x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load