Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

 

 

U S N E S E N Í

ze  4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 22. září 2021 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

56/2021   PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo:  43, 44, 45, 48, 49, 50, 55/2021

  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017

  • ruší usnesení: 42/2021

 

57/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2021.   

 

58/2021 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené Radou města usnesením č. 158/2021 dne 28. 6. 2021. Celková výše příjmů po úpravě je 81.683.594,38 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 87.575.571,86 Kč, rozdíl ve výši 5.891.977,48 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

 

59/2021 PROJEDNALO a SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2021 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 84.840.967,80 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 87.440.456,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.599.489,06 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

 

60/2021 PROJEDNALO a SCHVALUJE označit znakem Hejnic dopravní prostředky v majetku města Hejnice. Ukládá místostarostovi označení zajistit.

 

61/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

 

62/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru

 

63/2021 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

 

64/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 766/9 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 22 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2  do podílového spoluvlastnictví. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za geometrické zaměření pozemku.

 

65/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE bezúplatný převod pozemku p.č. 644/4 v k.ú. Hejnice do vlastnictví města Hejnice se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice IČO: 00262803. Ukládá starostovi podepsat smlouvu č. 6775/ULB/2021.

 

66/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost FK Hejnice, týkající se finanční spoluúčasti města Hejnice na projektu „Zavlažování fotbalového hřiště FK Hejnice“ z dotace Národní sportovní agentury. SOUHLASÍ se spoluúčastí 20%  z celkových způsobilých nákladů projektu a to do maximální výše 80 000,- Kč. Ukládá starostovi ve věci jednat.

 

Jaroslav Demčák       -    starosta                     

Petr Zoreník         -    místostarosta


29.9.2021 10:46:26 | přečteno 124x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load