Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

                                                     

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 23. června 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hejnice

 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

 

34/2021 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo: 98, 100/2020

  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017

35/2021 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

36/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2021 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 81.683.594,38 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 87.525,571,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 5.841.977,48 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

37/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města. 

38/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2020. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

39/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2020, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, schodek ve výši 24.024.599,26 Kč, bude pokryt z finančních rezerv města z let minulých. VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

40/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

41/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

42/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 766/9 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 22 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za geometrické zaměření pozemku.

43/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 1286 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 106 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2  . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

44/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE koupi pozemku p. č. 443/24 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 12 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu a zajistit vklad vlastnického práva.

45/2021 PROJEDNALO a SCHVALUJE směnu pozemku:

- p. č. 1282/3 v k.ú. Hejnice o velikosti 607 m

- znaleckým posudkem č. 4292/2021 stanovena cena obvyklá 100,- Kč/1 m2 

za pozemek:

p. č. 437/2 v k. ú. Hejnice o velikosti 1777 m2

- ve vlastnictví města Hejnice

- znaleckým posudkem č. 4261/2021 stanovena cena obvyklá 22,- Kč/1 m2

Důvod: Odchylku v ceně v místě a čase obvyklé a zároveň nepoměr velikostí pozemků, zastupitelstvo odůvodňuje tím, že má zájem zajistit pro občany svého města příjezdovou cestu k jejich nemovitostem a předejít tím budoucím možným problémům. Nabízený pozemek je spojen s vysokými náklady na údržbu a nemožností dalšího využití pro potřeby obce. Pozemek se nachází v záplavové oblasti. Ukládá starostovi zajistit směnu pozemků a podepsat směnnou smlouvu.

46/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zapojení obce do projektu Poradenství pro Frýdlantsko II v letech 2021-2022 a souhlasí s vyčleněním částky 7.521,61 Kč, pro podíl na financování v roce 2022. Tato částka bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2021. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele. SOUHLASÍ převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v roce 2021, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

47/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zapojení obce do projektu "Komunitní plánování 2022 -2023 v mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022-2023 a souhlasí s vyčleněním částky 18.241,00 Kč, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2021. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele. SOUHLASÍ převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v roce 2021, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

48/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM210237 uzavřenou mezi povinným Povodím Labe, státní podnik, IČO: 70890005 a oprávněným z věcného břemene městem Hejnice, IČO: 00262803. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

49/2021 PROJEDNALO a SCHVALUJE Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. č.j. OLP/1380/2021 mezi budoucím povinným Libereckým krajem, IČO: 70891508 a budoucím oprávněným městem Hejnice IČO: 00262803. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

50/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR v projektu „Vybavení MŠ Hejnice“ ve výši 1.000.000,- Kč. Ukládá starostovi dohodu podepsat.

51/2021 PROJEDNALO Závěrečný účet SO SMRK za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.

52/2021 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2020, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2020 zpracovanou KÚLK.

53/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE realizaci níže uvedených návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí: 1. Překážky na workoutové hřiště      2.  Free Wifi Hejnice

54/2021 PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ informace o dotačním programu IROP CLLD na další dotační období od zástupce MASIF Frýdlantsko.

55/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE podání návrhu na prohlášení objektu č. p. 463 (bývalá mateřská škola č. 1), Hejnice a přilehlého areálu parku s přihlédnutím k zajištění dopravní obslužnosti DPS za kulturní památku. Pověřuje starostu města kontaktovat NPÚ a ve věci dále jednat.

 

 

 

Jaroslav Demčák                         -              starosta

Petr Zoreník                                -              místostarosta


 

 

 

 


25.6.2021 11:13:47 | přečteno 127x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load