Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5.jednání


     - M ě s t o H e j n i c e -

    U S N E S E N Í

 z 5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice 16. prosince 2020

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

85/2020 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 54, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 83, 84/2020

- ponechává ve sledování:  68, 71, 80/2020, 65/2017

- ruší usnesení: 81/2020

 

86/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 86.838.470,17 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 118.712.367,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 31.873.897,13 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

 

87/2020 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů

do 31. 12. 2020 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

 

88/2020 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

89/2020 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2021.

 

90/2020 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s žádostí s žádostí Jizerského fotoklubu o prodloužení termínu vyúčtování. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele a finanční odbor.

 

91/2020 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

 

92/2020 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

93/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2021 plán práce finančního výboru.

 

94/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2021 plán práce kontrolního výboru.

 

95/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2021.

 

96/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet Města Hejnice na rok 2021 v závazných ukazatelích takto:  

PŘÍJMY – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy

  43 695 000,00

Nedaňové příjmy

  25 835 000,00

Kapitálové příjmy

150 000,00

Dotace

5 898 145,00

PŘÍJMY CELKEM

  75 578 145,00

VÝDAJE – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

  60 687 000,00

Kapitálové výdaje

  16 967 000,00

VÝDAJE CELKEM

  77 654 000,00

FINANCOVÁNÍ – schodek hospodaření

2 075 855,00

 

Rozpočet města na rok 2021 je schválený jako schodkový, schodek bude pokryt

z finančních rezerv města.

 

97/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2022–2023.

 

98/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE pokračování zastavovací studie k pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice, a to v rozsahu zástavby pouze na západní straně. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

 

99/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemku p.č. 1145/7 v k.ú. Hejnice o velikosti 7 m2 za částku 100,-Kč za 1 m2.Ukládá starostovi zajistit odkoupení pozemku a podepsat kupní smlouvu s vlastníkem pozemku.

 

100/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3147/3  v k. ú. Hejnice o celkové výměře 131 m2 za částku 400,-Kč  za 1m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

 

101/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

102/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

103/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu v oblasti investičních akcí, dokončení stavby nové MŠ, řešení mimořádných krizových situací a s vyřizováním dotací. Ve výši jedné měsíční odměny, starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

 

104/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci na realizaci investičních akcí města, za aktivní činnost v době nemoci starosty města Hejnice a mimořádné řešení krizových situací ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

 

105/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o dotaci žadatele Mezinárodního centra duchovní obnovy, čp.1, 463 62 Hejnice ve výši 70 000,-Kč. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

 

106/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2021.

 

107/2020 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s výší příspěvku města Hejnice do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, dle přiloženého návrhu rozpočtového provizoria pro rok 2021 a souhlasí se zpracováním této částky do rozpočtu města Hejnice pro rok 2021.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák                 -                  starosta

Petr Zoreník                          -                  místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.12.2020 9:56:17 | přečteno 140x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load