Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání - M ě s t o H e j n i c e –

 

U S N E S E N Í

                                              ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 23. září 2020 od 18.00 hodin v budově kina v Hejnicích

 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

62/2020   PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 56, 57, 58,61/2020

- ponechává ve sledování usnesení číslo: 54/2020, 65/2017

- ruší usnesení: 55/2020

 

63/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2020.  

 

64/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

 

65/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

 

66/2019 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

 

67/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemků p. č. 3093/1 a p. č. 3093/2 v k. ú. Hejnice a pozemku poč. 168/1 v k. ú. Hejnice obálkovou metodou a to z důvodu většího počtu zájemců o jednotlivé parcely. Zároveň SCHVALUJE, aby uvedené pozemky byly prodány žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou s dobou splatnosti ceny za pozemek do 30. listopadu 2020. V případě, že nebude v této době zaplacena kupní cena za pozemek, bude pozemek nabídnut dalšímu žadateli v pořadí s nejvyšší kupní cenou. Ukládá tajemníkovi zajistit uvedený prodej pozemků.

 

68/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3093/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 2019 m2  a p. č. 3093/2 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 320 m2 za celkovou částku 926.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

 

69/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 1683 m2  za celkovou částku 726.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

 

70/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 63/4 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 102 m2   za celkovou částku 25.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

 

71/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 1399/4 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 90 m2 , p. č. 1399/5 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 208 m2 a  p. č. 1400 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 915 m2  za celkovou částku 400.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

 

72/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 105/4a v k. ú. Hejnice o celkové výměře 4 m2 a p. č. st.328b o celkové výměře 13 m2 celkovou částku 4.250,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny.

 

73/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemku p. č. 793/20 o celkové výměře

567 m2   za celkovou částku 62.370,- Kč. Ukládá starostovi zajistit a podepsat kupní smlouvu.

 

74/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu položky 3. 1. v Žádosti o dotaci z rozpočtu Města Hejnice schválenou usnesením č. 8/2020 příjemci FK Hejnice, tak jak je uvedeno v žádosti čj. MUHEJ-1456/2020/KK.

 

75/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu položky 3. 1. v Žádosti o dotaci z rozpočtu Města Hejnice schválenou usnesením č. 21/2020 příjemci SDH Hejnice, tak jak je uvedeno v žádosti čj. MUHEJ-1762/2020/KK.

 

76/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost o dotaci žadatele Římskokatolická farnost Hejnice ve výši 300.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

 

77/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 84.717.660,17 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 120.643.367,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 35.925.707,13 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

 

78/2020 PROJEDNALO A ZAMÍTÁ žádost o prominutí úroků z prodlení žadateli Společenství pro dům Hejnice, Sídliště 537, zastoupené Stavebním bytovým družstvem SEVER, ve výši 7,05% ročně z částky 448.375,- Kč za období od 14. června 2019 do zaplacení spolu s náklady soudního řízení.

 

79/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Pravidla pro přidělování městských bytů v Hejnicích.

 

 

80/2020 PROJEDNALO Změny č. 1 Územního plánu Hejnice formou Opatření obecné povahy č. 1/2020 a

a) BERE NA VĚDOMÍ

· předkládací zprávu o pořízení a projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice, uvedenou v příloze tohoto unesení

· sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice nebyly uplatněny námitky

· sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice byla uplatněna jedna připomínka

 

 

b) SCHVALUJE

návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, jež je součástí Odůvodnění předloženého návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hejnice pro vydání, kap. M Rozhodnutí o námitkách, resp. kap. N Vyhodnocení připomínek

Zastupitelstvo města Hejnice po projednání

a) konstatuje

ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Hejnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

 

b) vydává

v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4, § 55a odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti:

Změnu č. 1 Územního plánu Hejnice (zhotovitel Ing. arch. Jiří Plašil, autorizovaný architekt ČKA č. 01 603, datum 09/2020) jako Opatření obecné povahy č. 1/2020 obsahující

· Územní plán Hejnice – Změna č. 1 – návrh pro vydání – textovou část (výrok)

· Územní plán Hejnice – Změna č. 1 – návrh pro vydání – grafickou část

· Odůvodnění – Územní plán Hejnice – Změna č. 1 – textovou část

· Odůvodnění – Územní plán Hejnice – Změna č. 1 – příloha Odůvodnění Změny č. 1 -změnový text ÚP Hejnice

· Odůvodnění – Územní plán Hejnice – Změna č. 1 – grafickou část

 

c) ukládá starostovi

· oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č.1/2020 – Změnu č. 1 Územního plánu Hejnice v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu

· doručit veřejnou vyhláškou úplné znění územního plánu Hejnice po této změně

· zabezpečit uložení Změny č. 1 Územního plánu Hejnice včetně dokladů o jejím pořizování u obce, pro kterou byla změna územního plánu pořízena, tj. u Města Hejnice.

 

81/2020 Zastupitelstvo města Hejnice svým usnesením VYZÝVÁ ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství ke společnému jednání a součinnosti směřující k řešení neudržitelné situace s výrazným erozivním působením toku Smědé v intravilánu obce Bílý Potok pod Smrkem a města Hejnice. Dále si dovoluje vyzvat správce toku, státní podnik Povodí Labe ke zpracování návrhu technického řešení a hledání možností financování. Ukládá starostovi ve věci jednat.

 

 

 

 

 

Jaroslav  Demčák-          starosta 

Petr Zoreník                -          místostarosta


29.9.2020 11:16:15 - aktualizováno 29.9.2020 11:17:01 | přečteno 264x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load