Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

USNESENÍ

   z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného

dne 24. 06. 2020 od 18.00 hodin v budově městského kina v Hejnicích

 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

45/2020 PROJEDNALO a SOUHLASÍ s on-line  přenosem ze zasedání ZM dne 24. června 2020 na registrovaných stránkách facebooku Hejnice u Liberce.

46/2020  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo:  23, 27, 37, 38, 39, 42, 43/2020

  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017

  • ruší usnesení: 93/2019¨

47/2020 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě. 

48/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 81.674.660,17 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 120.305.367,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 38.630.707,13Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

49/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

50/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2019. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

51/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2019, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 10.227.149,32 Kč, bude použit na investiční akce v letech budoucích. VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

52/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

53/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

54/2020  PROJEDNALO zastavovací studii k pozemku p.č. 936/3 v k.ú. Hejnice. Podmiňuje pokračování zastavovací studie vznikem hydrogeologického průzkumu, kterým se bude zastavovací studie řídit.  Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

55/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3093/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 2019 ma p.č. 3093/2 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 320 m2 celkovou částku 430.800,-Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

56/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí (zejména projektu stavby nové školky), stabilizaci městského rozpočtu v krizové době, vyřizování dotací a řešení mimořádných opatření, ve výši jedné měsíční odměny, starostovi města panu Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

57/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci na realizaci investičních akcí města, reorganizaci Střediska služeb města Hejnice a řešení mimořádných opatření ve výši jedné měsíční odměny místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi.  Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

58/2020 PROJEDNALO žádost Kláštera Hejnice o prominutí poplatku z pobytu. NESOUHLASÍ s prominutím uvedeného poplatku. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.                                                

59/2020 PROJEDNALO účetní závěrku SO SMRK za rok 2019 a uzavírá závěrečný účet za rok 2019, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a nemá výhrady.

60/2020 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2019, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2019 zpracovanou KÚLK a výpis z unesení týkající se Závěrečného účtu za rok 2019 z valného shromáždění DSO Mikroregionu Frýdlantsko konaného 23. 06. 2020.

61/2020 PROJEDNALO a SOUHLASÍ s předloženým memorandem o spolupráci v souvislosti se vznikem církevní střední školy v Libereckém kraji ve prospěch zachování středního školství v Hejnicích. Ukládá starostovi memorandum o spolupráci podepsat.

 

 

Jaroslav Demčák-    starosta

Petr Zoreník                  -    místostarosta


 

 

 

 


29.6.2020 13:29:16 | přečteno 207x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load