Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. zasedání

                                          - M ě s t o H e  j  n  i  c  e   -

  U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 19. února 2020 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnice


 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

1/2020  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 73, 77, 87, 88, 89, 90, 91/ 2019.  Ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017, 93/ 2019

2/2020 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené Radou města usnesením č. 321/2019 v celková výši příjmů po úpravě 103.354.739,35 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 99.596.178,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3.758.560,41 Kč bude použit k financování akcí města v příštích letech.

3/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 87.008.145,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 118.947.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 31.938.854,98 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

4/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2019.

5/2020  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

6/2020  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

7/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozdělení dotací pro rok 2020 s tím, že žadatelům, kteří dodali žádost o dotaci po schváleném  termín, bude ze schválené částky odečteno 10 procent.  Tyto peníze budou dále využity na individuální dotace.

8/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro FK Hejnice ve výši 51.300,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 93.000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 216.900,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub Hejnice ve výši 13.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 51.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MCDO Hejnice ve výši 41.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů - Junák  ve výši 21.000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů – Junák, týkající se dotace na zakoupení stanu ve výši 23.000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 85.000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 45.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 10.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 115.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

20/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 50.000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.        

21/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 37.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 16.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

23/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE kupní smlouvu č.j. OLP/5725/2019, týkající se koupě pozemku p.p.č. 793/8 o výměře 13763 m2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.513.930,-Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat

24/ 2020 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

25/2020 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

26/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2020.

27/2020 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ dopis JEDNOTY BRATRSKÉ. Ukládá starostovi ve věci zachování středního školství v Hejnicích dále jednat.

28/2020  PROJEDNALO A SCHVALUJE zařazení bodu programu, týkající ho se řešení mokřadu v Hejnicích na dubnové zasedání zastupitelstva města.

 

 

Jaroslav Demčák           -         starosta

Petr Zoreník                   -      místostarosta

24.2.2020 13:46:31 | přečteno 199x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load