Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

                                                                                                                       - M ě s t o H e j n i c e -

                             U S N E S E N Í   -5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice  18. prosince 2019

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

 

70/2019 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ - vyjímá ze sledování usnesení číslo:  53, 69/2019 - ponechává ve sledování:  65/ 2017, 36/2019

71/2019 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou města usnesením č. 243/2019 dne 21. 10. 2019. Celková výše příjmů po úpravě je 101.479.695,54 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 96.939.436,94 Kč, rozdíl ve výši 4.540.258,60 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

72/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 103.766.999,35 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 99.388.833,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.378.165,41 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

73/2019 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2019 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

74/2019 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

75/2019 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2020.

76/2019 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

77/2019 PROJEDNALO doporučení finančního výboru ve věci vrácení dotace v plné výši od SDH Ferdinandov. Doporučení neschvaluje a vrácení dotace nepožaduje.

78/2019 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

79/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2020 plán práce finančního výboru.

80/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2020 plán práce kontrolního výboru.

81/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2020.

82/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet Města Hejnice na rok 2020 v závazných ukazatelích takto:  

  

PŘÍJMY – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy

  49 885 000,00

Nedaňové příjmy

  25 229 000,00

Kapitálové příjmy

150 000,00

Dotace

  11 744 145,02

PŘÍJMY CELKEM

  87 008 145,02

VÝDAJE – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

  57.668 000,00

Kapitálové výdaje

  61 400 000,00

VÝDAJE CELKEM

119 068 000,00

FINANCOVÁNÍ – schodek hospodaření

  32 059 854,98

 Rozpočet města na rok 2020 je schválený jako schodkový.

83/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2021 – 2022.

84/2019 BERE NA VĚDOMÍ přílohu č. 1 k OZV č. 2/2017 týkající se rozúčtování skutečných nákladů města za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

85/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

86/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku z pobytu.

87/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za aktivitu při vyčerpání dotace na stavbu mateřské školky a úspěšnou realizaci investičních akcí (příprava, průběh a dokončení) v roce 2019  – most u čp. 5, rekonstrukce místních komunikací, chodníku k posilovně a zateplení panelového domu starostovi města Jaroslavu Demčákovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

88/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci na realizaci investičních akcí města a za nastavení nových pravidel organizace a řízení Střediska služeb města Hejnice místostarostovi města panu Petru Zoreníkovi. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

89/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu za spolupráci v oblasti cestovního ruchu, pomoc při výběru a obsazení pracovního místa referentky kultury a cestovního ruchu a spolupráci se starostou v oblasti propagace města zastupitelce paní Lucii Podhorové. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení mimořádné odměny v nejbližším výplatním termínu městského úřadu.

90/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi příspěvek na stravování v pracovních dnech ve výši schválené radou města. Podmínky vyplácení příspěvku na stravování se řídí pravidly městského úřadu.

91/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023. Ukládá starostovi smlouvu podepsat

92/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2020.

93/2019 PROJEDNALO žádost města Frýdlant, týkající se finanční podpory plánované modernizace nemocnice. Vyjadřuje morální podporu tomuto projektu. Ve věci finanční podpory ukládá starostovi dále jednat.

 

Jaroslav  Demčák    -   starosta

 Petr Zoreník          -       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 


20.12.2019 10:57:06 - aktualizováno 20.12.2019 11:17:44 | přečteno 257x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load