Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

 

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 26.06.2019 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnicích


 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

42/2019  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo:  24, 34,35, 38, 39, 40/2019

  • ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017, 76/2018, 36/2019

43/2019 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě. 

44/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 100.688.217,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 96.557.311,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.130.905,06 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

45/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

46/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2018. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

47/2019 PROJEDNALO a SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2018, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 15.948.265,69 Kč, bude použit na investiční akce v letech budoucích.

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

48/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

49/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

50/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 2985/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 2530 m2, za cenu 61,- Kč za 1 m2 .  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

51/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. st 916 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 104m2  s budovou bývalé střelnice bez čp. Stanovuje cenu 147,- Kč za 1 m2 pozemku a 31.489,- Kč za budovu střelnice. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

52/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu starostovi městu. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu.

53/2019  PROJEDNALO A SOUHLASÍ se zapojením do společného financování sociálních služeb na Frýdlantsku od roku 2020 a BERE NA VĚDOMÍ informace ke Klíči ke společnému financování sociálních služeb na Frýdlantsku. Ukládá starostovi zapracovat financování sociálních služeb do rozpočtu 2020.

54/2019 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s dotací pro Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice týkající se podílu na spolufinancování provozu informačního centra, a rozhodla o udělení dotace ve výši 100.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi MCDO Hejnice informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

55/2019 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s dotací pro Římskokatolickou farnost Hejnice, Klášterní 1, 463 62 Hejnice, na údržbu varhan a zajišťování smutečních obřadů ve výši 50.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi Římskokatolickou farnost informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

56/2019 PROJEDNALO účetní závěrku SO SMRK za rok 2018 a uzavírá závěrečný účet za rok 2018, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a nemá výhrady.

57/2019 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2018 zpracovanou KÚLK a výpis z unesení týkající se Závěrečného účtu za rok 2018 z valného shromáždění DSO Mikroregionu Frýdlantsko konaného 04. 06. 2019.

58/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE, aby duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům p. č. 752/10 a p. č. 752/11 v k. ú. Hejnice byl katastrálním úřadem odstraněn tak, že bude proveden výmaz vlastnického práva města k těmto pozemkům. Ukládá starostovi podepsat Jednostranné prohlášení a zajistit výmaz vlastnického práva.

59/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE starostu města pana Jaroslava Demčáka, jako určeného zastupitele k pořízení změn územního plánu (z hlediska stavebního zákona) pro období 2019 – 2022.

Jaroslav Demčák             -   starosta

Petr Zoreník             -místostarosta

 

 

 

 


1.7.2019 15:35:50 | přečteno 253x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load