Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. zasedání


- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 20. února 2019 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnice

 


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

1/2019  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 76, 96, 109, 111, 112, 113, 116, 117/ 2018.  Ponechává ve sledování usnesení číslo: 65/2017, 108/2018

2/ 2019 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené Radou města usnesením č. 304/2018 dne 27. 12. 2018.  Celkové výši příjmů po úpravě 80.118.450,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.684.108,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 11.434.341,22 Kč bude použit k financování akcí města v příštích letech.

3/  2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 77.451.667,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 72.913.561,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.538.105,06 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

4/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2018.

5/2019  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

6/2019  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

7/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro FK Hejnice ve výši 80.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

8/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro Za lepší Hejnice ve výši 44.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice 26.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 234.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub Hejnice ve výši 18.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 37.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 9.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů - Junák  ve výši 24.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 92 000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 48.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 10 000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 119.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 57.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.        

20/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 43.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.  Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Ferdinandov ve výši 22.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 17.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

23/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerskou o.p.s. ve výši 20.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

24/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 793/45 v k. ú.  Hejnice o celkové výměře 861 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

25/ 2019 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

26/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Hejnice, základní škola – rekonstrukce sportovního hřiště“. Ukládá starostovi žádost podat.

27/2019 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

Jaroslav Demčák    - starosta

Petr Zoreník - místostarosta

27.2.2019 13:03:27 | přečteno 327x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load