Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání


                   - M ě s t o H e j n i c e -

          U S N E S E N Í

         z 5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice

ze dne 12. prosince 2018

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

93/2018 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 67, 68, 69, 70, 73, 89, 90/2018

- ponechává ve sledování: 65/2017, 76/2018

94/2018 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené radou města usnesením č. 235/2018 dne 22. 10. 2018 týkající se úprav položky výdajů kolem komunálních voleb.

95/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 80.098.650,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.545.308,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 11.553.341,22 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

96/2018 POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2018 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

97/2018 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

98/2018 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2019.

99/2018 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

100/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE za členy finančního výboru: paní Alenu Novákovou, Helenu Porubskou a Ing. Janu Šolcovou Maglenovou a pana Jiřího Horáka.

101/2018 BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

102/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE za členy kontrolního výboru: paní Dagmar Berkovou a pana Jana Gašpierika, Mgr. Jana Kašpara a Bc. Tomáše Porubského.

103/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2019 plán práce finančního výboru.

104/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2019 plán práce kontrolního výboru.

105/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2019.

106/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet Města Hejnice na rok 2019 v závazných ukazatelích takto:

 

PŘÍJMY – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy

45 940 000,00

Nedaňové příjmy

25 371 000,00

Kapitálové příjmy

310 000,00

Dotace

  5 871 067,00

PŘÍJMY CELKEM

77 492 067,00

VÝDAJE – ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

56 561 000,00

Kapitálové výdaje

15 660 000,00

VÝDAJE CELKEM

72 221 000,00

FINANCOVÁNÍ – přebytek hospodaření

 -5 271 067,00

Rozpočet města na rok 2019 je přebytkový.

107/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2020 – 2021.

108/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. st. 1369 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 43 m2. p. č. 92/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 433 m2 a  p. č. 93 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 1177 m2.. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

109/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 177 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

110/2018 BERE NA VĚDOMÍ přílohu č. 1 k OZV č. 2/2017 týkající se rozúčtování skutečných nákladů města za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

111/2018 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkonu funkce neuvolněným členům zastupitelstva a to v měsíční výši:

 

Funkce

 

Člen zastupitelstva

600,- Kč

Člen rady města

2.280,- Kč

Předseda výboru nebo komise

1.320,-  

Člen komise nebo výboru

1.000,- Kč

Člen rady města a člen komise nebo výboru

2.680,- Kč

 

Člen komise nebo výboru a člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.280,- Kč

Člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.000,- Kč

 

STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a to v měsíční výši:

 

Funkce

 

Člen komise nebo výboru

400,- Kč

Člen výboru nebo komise a předseda komise

1.000,- Kč

Předseda komise

800,- Kč

 

Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2019, kdy se zároveň ruší se usnesení č. 89/2017. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

112/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE podle ustanovení § 76 zákona o obcích mimořádnou odměnu starostovi města. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu.

113/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE výši odměny v  souladu s unesením ZM č. 89/2018 pro nového člena ZM Ing. Stanislava Budku. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplácení odměny od 13. prosince 2018.

114/2018 PROJEDNALO A SOUHLASÍ v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupitelem Ing. Stanislavem Budkou týkající se uzavření Dohody o pracovní činnosti na zajišťování podkladů a tisku v souvislosti s vydáváním Hejnického zpravodaje.

115/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2019.

116/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu pravidel v Participativní části rozpočtu v bodě 6. Ukládá tajemníkovi provést změnu v pravidlech.

117/2018 PROJEDNALO A PROMÍJÍ část dluhu z poplatku z prodlení. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

118/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE oddávající zastupitele za město Hejnice: paní Dagmar Berkovou, Ing. Lucii Podhorovou, MSc., pana Petra Návesníka a pana Jana Gašpierika. Ruší usnesení č. 104/2014.

 Jaroslav  Demčák       - starosta

Petr Zoreník  - místostarosta


 

17.12.2018 10:26:50 | přečteno 204x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load