Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání


 - M ě s t o H e j n i c e –

 

U S N E S E N Í

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 26. 09. 2018 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích


 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

61/2018   PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 22,  48/2018 ponechává ve sledování usnesení číslo:  75/2016, 65/2017

62/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2018.        

63/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 78.341.090,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.161.308,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.179.781,22 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

64/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

65/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

66/2018 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

67/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 224/2 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 243 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

68/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 112 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 53 m2, prodej pozemku p. č. st 485 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 119 m2,a prodej pozemku p. č. 3651 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 106 m2.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

69/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 967/3 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 163 m2.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

70/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3156/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 1256 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

71/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko.

72/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE nákup mobilního podia včetně vybavení v rámci projektu „Frýdlantsko – kulturní a společenské“ podpořeného Dotačním fondem Libereckého kraje.

73/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o výpůjčce č. DSO 35/2018. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

74/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou zrušuje OZV č. 2/2007, kterou se vydává požární řád.

75/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE Požární řád města Hejnice. Ukládá radě města schvalovat změny v Požárním řádu města Hejnice.

76/2018 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s realizací projektu „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a práce s digitálními technologiemi v ZŠ Hejnice. Ukládá starostovi zařídit realizaci projektu.

77/2018 PROJEDNALO žádost a SCHVALUJE příspěvek na změnu v územním plánu města Hejnice.

 

             

Jaroslav  Demčák, starosta                            

Jiří Horák, místostarosta


2.10.2018 10:43:05 | přečteno 203x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load