Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 25.04.2018 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

33/2018

PROJEDNALO kontrolu usnesení

VYJÍMÁ ze sledování usnesení č.: 7 – 21, 23, 27, 29, 30, 32/2018

PONECHÁVÁ ve sledování usnesení č.: 65/2017, 22/2018 a 75/2018

RUŠÍ usnesení č. 24/2018.

34/2018 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu

města po zimním období.

35/2018 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené Radou města usnesením č. 79/2018 dne 04.04.2018. Celková výše příjmů po úpravě je 74.928.719,63 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 64.565.000,00 Kč, rozdíl ve výši 10.363.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

36/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 77.561.088,43 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 67.850.368,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.710.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

37/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

38/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

39/2018 BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

40/2018 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2017. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

41/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemku p. č. 3572/2 v k. ú. Hejnice o velikosti 75 m2.  Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu a finančnímu odboru vyplatit finanční částku.

42/2018 SCHVALUJE Návrh - Opatření obecné povahy č. 1/2018, ve znění přílohy tohoto usnesení, kterým se rozhoduje o námitkách a připomínkách uplatněných k Návrhu územního plánu Hejnice a vydává Územní plán Hejnice, III/2018, zpracovaný projektovou kanceláří ŽALUDA.

43/2018 PROJEDNALO žádost SDH Ferdinandov, týkající se vrácení části dotace ve výši 14.200,00 Kč. Po předložení dodatečného vysvětlení a sdělení doplňujících informací k fakturaci, rozhodlo o zrušení usnesení č. 76/2017. Ukládá finančnímu odboru vyrozumět žadatele.

44/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180 mezi povinným z věcného břemene Povodím Labe, státní podnik IČO 70890005 a oprávněným z věcného břemene městem Hejnice, se sídlem Nádražní čp. 521, 463 62 Hejnice.

45/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE uzavření smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán uzavřený mezi městem Hejnice a Mikroregionem Frýdlantsko dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

46/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE bezplatný převod majetku do vlastnictví města Hejnice dle smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán po ukončení udržitelnosti projektu a to od 01.12.2021.

47/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE Program rozvoje města Hejnice na léta 2018 až 2023 v předloženém znění.

48/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE uzavřít darovací smlouvu mezi darujícím městem Hejnice a obdarovaným obcí Nová Ves. Předmětem daru v darovací smlouvě bude vozidlo TATRA 148, SPZ LI 68-04, které je ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá starostovi po vypracování darovací smlouvy, tuto smlouvu podepsat.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta


2.5.2018 14:22:26 | přečteno 208x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load