Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

                                                                                                                                                       U S N E S E N Í

                  z  1. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 21. února 2018 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnice   


                                                                 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

1/2018  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 66,71, 75, 76, 87, 88, 90/ 2017 . Ponechává ve sledování usnesení číslo:  75/2016 , 65/2017  

2/ 2018 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené Radou města usnesením č. 27/2018 dne 05.02.2018. Celková výše příjmů po úpravě je 74.928.719,63 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 64.935.000,00 Kč, rozdíl ve výši 9.993.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

3/ 2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 74.928.719,63 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64.525.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.403.719,63 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

4/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2017.

5/2018  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

6/2018  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

7/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro FK Hejnice ve výši 100.000 Kč (investice). Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

8/2018   PROJEDNALO A NESCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro MCDO Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

9/2018   PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro SDH Hejnice ve výši 100.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.  Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 288.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2018  PROJEDNALO A NESCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

12/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Integrující poradnu Montessori,z. s. Hejnice ve výši 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů - Junákve výši 25.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 93.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 52.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (Muzeum horolezectví) Hejnice ve výši 13.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 114.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 59.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.        

19/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 17.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat                  a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

20/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Římskokatolickou farnost Hejnice ve výši 11.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerskou o.p.s. ve výši 20.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní                                              smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 765/111 v k. ú.  Hejnice o celkové výměře 77 m2, za cenu 100 Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po                                     jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

23/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE darovací smlouvu čj. OLP/4250/2017  mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec a městem Hejnice, se sídlem Nádražní čp. 521,                463 62 Hejnice.  Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

24/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE uzavřít darovací smlouvu mezi darujícím městem Hejnice a obdarovaným obcí Dětřichov. Předmětem daru v darovací smlouvě bude vozidlo TATRA 148,                 SPZ LI 68-04, které je ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá starostovi po vypracování darovací smlouvy, tuto smlouvu podepsat.

 25/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE uzavření Dohody o provedení práce s paní Dagmar Berkovou, zastupitelkou města Hejnice, v souvislosti s volbou prezidenta republiky v lednu 2018.

 26/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE pro neuvolněného člena ZM, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, zvýšení odměny o částku 500 Kč za každý svatební obřad, který u                        uskutečnil. Odměna bude vždy vyplacena po uzavření sňatku a to následující výplatní termín.

 27/2018  PROJEDNALO A SCHVALUJE zřízení sociálního fondu MěÚ Hejnice. Ukládá radě města schválit Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu.

 28/2018 PROJEDNALO informacio riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skladovacích poplatků.  Zastupitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připravovaného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 29/2018 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

30/2018 PROJEDNALO A POVĚŘUJE člena zastupitelstva města pana místostarostu Jiřího Horáka zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 22. března 2018 od 10:00 hodin. Ukládátajemníkovi zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a. s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

31/2018 PROJEDNALO A URČUJE za zřizovatele členy konkurzní komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice pana Jaroslava Demčáka a Libora Juklíčka, kterého zároveň určuje jako předsedu                     komise.

32/2018  PROJEDNALO A SCHVALUJE vstup města Hejnice do SMO ČR. Ukládá starostovi podat přihlášku do Svazu měst a obcí ČR.

 

Jaroslav Demčák                                                                                                                                         Jiří Horák

starosta                                                                                                                           místostarosta

26.2.2018 11:19:25 | přečteno 182x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load