Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Zastupitelstva města Hejnice dne 13. 12. 2017 od 16.30 hodin v budově MěÚ HejniceZ A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

68/2017  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 39/2017

- ponechává ve sledování: 75/2016 a 65, 66/2017

69/2017  

BERE na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 schválené radou města usnesením č. 190/2017 dne 09.10.2017. Celková výše příjmů po úpravě je 71.403.547,75 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 71.907.199,75 Kč, rozdíl ve výši 503.652,00 Kč je hrazen ze zůstatku účtu.

BERE na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené radou města usnesením č. 238/2017 dne 22.11.2017. Celková výše příjmů po úpravě je 71.411.803,75 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 71.913.199,75 Kč, rozdíl ve výši 501.396,00 Kč je hrazen ze zůstatku účtu.

70/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 68.923.973,30 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 70.280.199,75 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.356.226,45 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

71/2017  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů

do 31.12.2017 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

72/2017  BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

73/2017  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2018.

74/2017  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

75/2017  PROJEDNALO A NAŘIZUJE z důvodu nesplnění podmínek dotace od města Hejnice na rok 2017, žadateli TJ Jiskra Hejnice, vrátit část dotace ve výši 15.315,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vyrozumět žadatele a vyzvat vrácení dotace.

76/2017 PROJEDNALO A NAŘIZUJE z důvodu nesplnění podmínek dotace od města Hejnice na rok 2017, žadateli Hasiči Ferdinandov, vrátit část dotace ve výši 14.200,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vyrozumět žadatele a vyzvat k vrácení části dotace.

77/2017  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

78/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2018 plán práce finančního výboru.

79/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2018 plán práce kontrolního výboru.

80/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2018.

81/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE OZV č. 1/2017 o místním poplatku ze psů.

82/2017  PROJEDNALO a SCHVALUJE OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

83/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet Města Hejnice na rok 2018 v závazných ukazatelích takto:

PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy celkem

41 865 000,00

Nedaňové příjmy celkem

24 509 000,00

Kapitálové příjmy celkem

155 000,00

Dotace celkem

8 299 719,63

PŘÍJMY CELKEM

74 828 719,63

VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

56 110 000,00

Kapitálové výdaje

8 714 000,00

VÝDAJE CELKEM

64 824 000,00

FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření

pol. 8115

-10 004 719,63

Rozpočet města na rok 2018 je přebytkový.

84/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE střednědobý rozpočtový výhled na období let 2019 – 2020.

85/2017  BERE NA VĚDOMÍ informaci o plánování sociálních služeb na Frýdlantsku a nominuje paní Zdenu Konečnou, referentku správního odboru, aby obec v procesu zastupovala.

86/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení Výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2018.

87/2017 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkonu funkce neuvolněným členům zastupitelstva a to v měsíční výši:

Funkce

Člen zastupitelstva

300,- Kč

Člen rady města

1.140,- Kč

Předseda výboru nebo komise

660,- Kč

Člen komise nebo výboru

500,- Kč

Člen rady města a člen komise nebo výboru

1.340,- Kč

Člen komise nebo výboru a člen rady města a předseda výboru nebo komise

1.640,- Kč

STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a to v měsíční výši:

Funkce

Člen komise nebo výboru

200,- Kč

Člen výboru nebo komise a předseda komise nebo výboru

500,- Kč

Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2018, kdy se zároveň ruší se usnesení č. 105/2016. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

88/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné) v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech pro uvolněného starostu ve výši 6.000,- Kč a uvolněného místostarostu ve výši 6.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplácení příspěvku v každém výplatním lednovém termínu.

89/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi ze sociálního fondu:

- v pracovních dnech příspěvek na stravování ve školní jídelně,

  - finanční příspěvek na penzijní připojištění,

  - odměnu při významném životním výročí,

  - finanční příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a finanční 

příspěvek na dovolenou.

Výše a výplata příspěvků a odměn ze sociálního fondu se řídí Zásadami a pravidly pro tvorbu, používání a poskytování příspěvků ze sociálního fondu Městského úřadu Hejnice.

90/2017 PROJEDNALO A SCHVÁLILO příspěvek pro starostu a místostarostu města na používání soukromého telefonu při výkonu funkce ve výši 400,- Kč za měsíc pro každého s platností od 01. 01. 2018. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

 Jaroslav  Demčák - starosta

 Jiří Horák - místostarosta

15.12.2017 9:53:36 | přečteno 455x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load