Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z  4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 27.09.2017 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích
Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A :

58/2017PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 37, 47, 49, 53, 54, 57/2017, ponechává ve sledování usnesení číslo:   75/2016, 39/2017

59/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2017

60/2017 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené Radou města usnesením č. 146/2017 dne 07.08.2017. Celková výše příjmů po úpravě je 68.233.681,80 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 68.769.221,55 Kč, rozdíl ve výši 535.539,75 Kč je hrazen ze zůstatku účtu.

61/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 7/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 71.303.547,75 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 71.897.199,75 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 593.652,00 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

62/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

63/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

64/2017 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

65/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE  odkoupení pozemku p. č. 896/9 v k. ú. Hejnice o výměře 404 m2 za částku 36 Kč za 1 m2.  Ukládá starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy a smlouvu podepsat. Ukládá finančnímu odboru po podpisu smlouvy uvedenou částku vyplatit.

66/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3147/2 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 648 m2, za cenu 240 Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

67/2017 PROJEDNALO a SCHVALUJE plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Hejnice.

Jaroslav  Demčák, starosta

Jiří Horák, místostarosta

4.10.2017 8:23:19 | přečteno 455x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load