Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání


- M ě s t o H e j n i c e –

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 21. 06. 2017 od 18.00 hodin v budově MěÚ v HejnicíchZASTUPITELSTVO MĚSTA :

40/2017 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  24, 27, 29, 36/2017

- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2016 a 37, 39/2017

41/2017  BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

42/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 68.233.681,80,- Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 68.744.221,55,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 510.539,75,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

43/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

44/2017 PROJEDNALO a SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2016 a zprávu o výsledkupřezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2016, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, schodek ve výši 9.372.295,36 Kč, byl pokryt z finančních rezerv města vytvořených výsledky hospodaření z minulých let.

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření: Zajistit, aby dodatky k příslušné smlouvě o dílo byly ihned zveřejněny na profilu zadavatele, a určuje tajemníka jako odpovědnou osobu za toto plnění.

45/2017 PROJEDNALO a SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2016. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v závěru v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

46/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

47/2017 VOLÍ do funkce předsedy finančního výboru člena ZM pana Mgr. Jana Kašpara. Od 1. 7. 2017 stanovuje výši odměny v souladu se schváleným usnesením ZM. Ukládá tajemníkovi vyplácení odměny zajistit.

48/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

49/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odkoupení části pozemku p. č. 896/1, v k. ú. Hejnice. Ukládá zajistit geometrické zaměření pozemku tak, aby v budoucnu bylo možno vybudovat u západního okraje uvedeného pozemku příjezdovou komunikaci k domům Ferdinandov čp. 45 a 174, která bude navazovat na městskou komunikaci p. č. 1329 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

50/2017 PROJEDNALO Závěrečný účet SO SMRK za rok 2016, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a nemá výhrady.

51/2017 PROJEDNALO A BERE na vědomí rozpočet DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2017.

52/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE stanovy DSO Mikroregionu Frýdlantsko a to bez výhrad.

53/2017 PROJEDNALO A NESCHVALUJE finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s. Ukládá tajemníkoví informovat žadatele.

54/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec a to o finanční příspěvek ve výši 5 Kč na obyvatele a rok. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vyplatit schválený příspěvek.

55/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE přílohy č. 1,  1a), 1b), 2 ke zřizovací listině čj. 4/2009 organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace.

56/2017 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s napojením kanalizace obce Bílý Potok na kanalizační stoku města Hejnice a to s podmínkou budoucího podílnictví na nákladech rekonstrukce ČOV Hejnice nebo realizaci na připojení na ČOV Frýdlant ve výši podílu odpovídajícímu množství vybudovaných přípojných míst.

57/2017 PROJEDNALO A SOUHLASÍ s odpojením dodávky tepelné energie z důvodu neuzavření smlouvy o dodávce tepelné energie s městem Hejnice. Ukládá starostovi odpojení dodávky tepla zajistit od 1. 7. 2017.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

 

26.6.2017 15:48:14 | přečteno 349x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load