Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z  5. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 14. 12. 2016 od 16.30 hodin v městském kině v Hejnicích ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

86/ 2016  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 48,49/2014

- 40, 55, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77,  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/ 2016,

- ponechává ve sledování: 75/2016

87/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 8/2016 dle tabulky v celkové výši příjmů 230.725,- Kč a výdajů 903.000,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 672.275,-Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

88/ 2016  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2016 a to bez omezení. V případě změn v rozpočtu ukládá starostovi předložit a zdůvodnit tyto změny zastupitelům města na svém nejbližším zasedání.

89/2016 POVĚŘUJE radu města k provádění rozpočtových opatření v případě přijatých dotací a vztahů k jiným osobám s tím, že o těchto změnách bude starosta města informovat ZM na svém nejbližším zasedání.

90/2016POVĚŘUJE radu města k provádění rozpočtových opatření dílčích ukazatelů v rámci paragrafů a položek do výše 250.000,-Kč s tím, že o těchto změnách bude starosta města informovat ZM na svém nejbližším zasedání.

91/ 2016  BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

92/ 2016  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti FVS a.s. s výhledem na rok 2017.

93/ 2016  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

94/ 2016  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

95/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE na webových stránkách města zveřejňovat výsledky jednotlivých kontrol finančního a kontrolního výboru. Za zveřejnění odpovídá tajemník. T: od 1. ledna 2017.

96/ 2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2017 plán práce finančního výboru.

97/ 2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE pro rok 2017 plán práce kontrolního výboru.

98/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu jednání zastupitelstva města pro rok 2017.

99/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE jednací řád Zastupitelstva města Hejnice s účinností od 1. 1. 2017

100/ 2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet Města Hejnice na r. 2017 v závazných ukazatelích takto:

PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy celkem

36 440 000,00

Nedaňové příjmy celkem

23 110 000,00

Kapitálové příjmy celkem

480 000,00

Dotace celkem

4 397 600,00

z toho: pol. 4112 - Souhrnný finanční vztah

1 581 600,00

pol. 4116 - Úřad práce - příspěvek v rámci VPP

2 815 000,00

pol. 4121 - Obec L. Libverda na Klub důchodců

1 000,00

PŘÍJMY CELKEM

64 427 600,00

VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Běžné výdaje

55 213 000,00

z toho: § 2221 - Dopravní obslužnost KÚ

245 000,00

§ 3113 - Příspěvek PO ZŠ a MŠ Hejnice

3 218 000,00

§ 6171 - Dotace obcím

30 000,00

§ 6223 - Příspěvek Euroregion Nisa

15 000,00

§ 6409 - Příspěvek Mikroregion Frýdlantsko

120 000,00

§ 6409 - Příspěvek DSO Smrk

48 000,00

Dotace obecně prospěšným a zájmovým org.

970 000,00

Kapitálové výdaje

9 584 000,00

VÝDAJE CELKEM

64 797 000,00

FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření

pol. 8115

+369 400,00

Rozpočet města na r. 2017 je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 369.400,-Kč bude pokryt zůstatkem účtu k 31. 12. 2016.

101/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtový výhled na období let 2018 – 2019.

102/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 905/30 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 1377 m2, za cenu 300,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

103/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 79/6 v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 115 m2, za cenu 100,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny, uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

104/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE přílohu č. 1 k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

105/2016 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a to v měsíční výši:

Funkce

člen zastupitelstva

300,- Kč

člen rady města

1.140,-Kč

člen zastupitelstva a předseda výboru nebo komise

660,-Kč

člen komise nebo výboru

200,-Kč

člen zastupitelstva a člen komise nebo výboru

500,-Kč

člen rady města a člen komise nebo výboru

1.340,-Kč

člen výboru a předseda komise (nově vzniklé)

500,-Kč

člen komise a člen rady města a předseda výboru (nově vzniklé)

1.640,-Kč

Odměna bude poskytována od 1. ledna 2017, ruší usnesení č. 27/2016. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

106/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2017.

107/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE pravidla pro participativní část rozpočtu.

 Jaroslav  D e m č á k   - starosta

Jiří  H o r á k - místostarosta

 

15.12.2016 12:17:00 | přečteno 245x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load