Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z  2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 20. 04. 2016 od 18.00 hodin v budově kina v Hejnicích Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :


32/2016 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a - vyjímá ze sledování usnesení číslo:  8- 22/2016,  23, 24, 26, 27, 29, 30/2016 - ponechává ve sledování:  48, 49/ 2014

33/2016 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

34/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2016, schvaluje rozpočtové opatření č.2/ 2016 týkající se úprav rozpočtu města ke dni 13. 4. 2016.

35/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

36/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

37/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemku p.č. 3634, ostatní plocha o velikosti 58 m2 v k.ú. Hejnice od firmy DOLPEK a.s., se sídlem ul. Velešínská 659, Praha 9, IČ: 27063003 za částku 154,-Kč za 1 m2, která vychází z odhadní ceny pozemku. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu a zajistit převod pozemku do vlastnictví města.

38/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE, že město Hejnice vnese následující nepeněžitývklad – (i) Vodovod Hejnice(Zásobní řad „1“ z roku 1995; Vodovod zátiší, II. etapa – DN 150; Vodovod Zátiší, II. etapa – DN 100; Vodovod Zátiší, I. etapa – DN 150; Vodovod Ferdinandov, I. etapa – DN 100; Vodovod Ferdinandov, II. etapa – DN 80; Vodovod Ferdinandov, II. etapa – DN 50), (ii) Vodovod Zátiší u nových RD:

- jedná se o soubor staveb – vodovodů, který byloceněn znaleckým posudkem č. 2970-24/2015 ze dne 3.10.2015, vyhotoveným znalcem vybraným představenstvem společnosti, Ing. Josefem Nadrchalem, Štefánikovo nám. č.p. 780/5, 460 01 Liberec 1, znalcem z oboru (i) ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, (ii) stavebnictví, odvětví stavby obytné; cena nepeněžitého vkladu je rovna částce, na kterou byl nepeněžitý vklad oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem, tj. 8,191.210,- Kč (slovy: osm milionů sto devadesát jedna tisíc dvě stě deset korun českých); tento nepeněžitý vklad je blíže specifikovaný na str. 92. - 104. výše uvedeného znaleckého posudku;

- za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 71, slovy: sedmdesát jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, přičemž emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě;

- rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tj. částka ve výši 26.210,- Kč (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých) bude použita na tvorbu rezervního fondu akciové společnosti

39/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE, že město Hejnice upíše 71, slovy: sedmdesát jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých. Ukládá starostovi smlouvu o upsání akcií podepsat.

40/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost na finanční dotaci na chod ambulance Dětského diagnostického ústavu Liberec, pracoviště Frýdlant na základě předložené žádosti. Ukládá finančnímu odboru zapracovat příspěvek do rozpočtu města na rok 2017.

41/2016 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se záměrem využití objektu v ul. Jizerská čp. 190, Hejnice pro činnost Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.. Ukládá tajemníkovi informovat zástupce p.o.

42/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE zateplení panelových domů nedotační formou. Ukládá starostovi ve věci jednat.

43/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost nazměnu hranice katastrálního území, týkající se  st. parcely 1117 o celkové výměře 370 m2 v k.ú. Hejnice tak, aby tato parcela byla vyjmutá z k.ú. Hejnice a  byla začleněna do k.ú. Lázně Libverda. Ukládá starostovi ve věci dále jednat a předložit zastupitelstvu dohodu o změně hranic k.ú. ke schválení.

44/2016 PROJEDNALO A POVĚŘUJE radu města ke schvalování výsledků poptávkových a výběrových řízení realizovaných městem Hejnice.

Jaroslav Demčák, starosta

Jiří Horák,  místostarosta

 

22.4.2016 9:52:57 | přečteno 458x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load