Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z 6. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 16. 12. 2015 od 16.30 hodin v městském kině v Hejnicích ZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

161/ 2015  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo:  32, 146,  148, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160/ 2015, ponechává ve sledování:48, 49, 147/ 2015, ruší usnesení:  145/ 2015

162/ 2015  BERE NA VĚDOMÍ informaci o situaci ve Frýdlantské vodárenské společnosti,  a.s. s výhledem na rok 2016.

163/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok   2015, schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ 2015 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 16. 12. 2015.

164/ 2015  POVĚŘUJE radu města prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2015 a to bez omezení.

165/ 2015  BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty o plnění v kapitolách daní a poplatků.

166/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet města na rok 2016, celkové rozpočtové výdaje a příjmy, rozpis do jednotlivých rozpočtových kapitol návrh investic a investičních akcí města s jejich finančními náklady, včetně schválených úprav dle podaných návrhů přijatých v průběhu jednání a částky neinvestičních  příspěvků pro rok 2016. Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

167/ 2015  SCHVALUJE rozpočtový výhled na období let 2017 – 2018.

168/ 2015  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti finančního výboru.

169/ 2015  BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kontrolního výboru.

170/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE směnu pozemku p.č. 1722/3a o výměře 346 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice s pozemkem p.č. 1723/1d o výměře 346 m2  v k.ú. Hejnice s celkovou cenou 4.844,-Kč. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

171/ 2015  PROJEDNALO a ZAMÍTÁ prodej části pozemku p.č. 310/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatelku.

172/ 2015 PROJEDNALO a SCHVALUJE OZV č. 3/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

173/ 2015  PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty města, týkající se návrhu rozpočtu na rok 2016 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko.

174/ 2015  PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

175/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE upravené Zadání územního plánu Hejnice, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí.

176/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE, že o dodatečných požadavcích, tj. návrzích na změnu územního plánu Hejnice, které byly doručeny až v rámci procesu projednání Zadání ÚP, nebude rozhodováno dle § 46 odst. 3 stavebního zákona. Podané návrhy budou předány zpracovateli návrhu ÚP Hejnice, který posoudí možnost jejich zařazení do této  dokumentace.

177/2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE cenovou přílohu pro rok 2016 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou A.S.A., spol. s.r.o., ul. Ďáblická 791/89, Praha 82, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

178/ 2015 PROJEDNALO A SCHVALUJE vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hejnice na rok 2016.

Jaroslav  Demčák  -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

 

21.12.2015 9:04:38 | přečteno 427x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load