Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zásady pro přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města

Zastupitelstvo města Hejnice na svém 4. jednání konaném dne 23. září 2020 schválilo zásady pro přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města.

Část I

Základní pojmy

 

Článek 1

Byt

Za byt podle těchto zásad se považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, mohou k tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky a nacházejí se v domech ve vlastnictví města Hejnice (dále jen město).

 

Článek 2

Žadatel

Žadatel je osoba starší 18 let, která splňuje stanovené podmínky pro podání žádosti.


Část II

 Evidence žádostí a přidělování bytů

 

Článek 1

Podmínky pro podání žádosti a povinnosti žadatele

a) Žadatel je starší 18 let.

b) Žadatel podává žádost o byt na předepsaném formuláři, který obdrží na finančním odboru MěÚ. Formulář je i k dispozici na webových stránkách města.

c) Žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, musí být vyplněna pravdivě, jinak bude z evidence vyřazena.

d) Žadatel je povinen jedenkrát za rok žádost aktualizovat, nahlásit veškeré změny údajů v žádosti, což potvrzuje svým podpisem na žádosti. Není-li tato podmínka splněna, je žádost vyřazena.

 e) V případě opakovaného odmítnutí přiděleného bytu žadatelem (2x) bez adekvátního důvodu bude žádost z evidence vyřazena.

 

Článek 2

Evidence žádostí

Město eviduje žádosti žadatelů o přidělení bytu do nájmu. Tuto agendu vykonává finanční odbor městského úřadu.

Žádost bude zaevidovaná na podatelně MěÚ, bude opatřena evidenčním razítkem s datem přijetí a číslem jednacím. Poté bude zařazena do pořadníku, pořadník povede finanční odbor městského úřadu.

Žádost o přidělení bytu podaná žadatelem, který má vůči městu závazky (dluh na nájmu, poplatcích atd…), bude evidovaná, ale až do vyrovnání těchto závazků mu nebude přidělen žádný byt.

 

Článek 3

 Hodnocení pro sestavení pořadníku

Část I.

Příjmení a jméno žadatele: Datum narození:

Příjmení a jméno žadatele:

Datum narození:

Společně posuzované osoby:

Zdravotní stav: (TP, ZTP…)

Současné bydlení:     velikost/m2:

Rodinný stav:                                                                                 

Počet společně bydlících:

Z toho dětí do 18 let: 

Adresa:                                                                             

Den podání žádosti:

Závazky vůči městu Hejnice:  ANO  -  NE

 

Část II.

Žadateli se přidělí body podle vyplněné a ověřené žádosti:

 

1. Délka trvalého pobytu v obci:

nad 25 let + 5 bodů

do 25 let + 4 body

do 20 let + 3 body

do 10 let   + 2 body

od 1 do 5 let + 1 bod


2. Žádost o byt podána:

nad 4 roky + 5 bodů

od 3 do 4 let + 4 body

od 2 do 3 let   + 3 body

od 1 do 2 let + 2 body

 do 1 roku + 0 bod


3. Rodinné poměry:

a) Počet nezaopatřených dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti:

2 děti a více + 2 body

1 dítě + 1 bod

b) Počet osob v domácnosti, které by se stěhovaly se žadatelem v případě přidělení bytu:

nad 2 osoby              + 2 body

1 osoba + 1 bod

 

4. Dosavadní bytové poměry: výměra obytné podlahové plochy připadající na jednu osobu:

a) do 8 m2 + 3 body

b) do 13 m2 + 2 body

c) do 18 m2 + 1 bod


5. Zdravotní stav žadatele a sociální situace jeho rodiny:

- invalidita – ZTP-P + 3 body

- invalidita – ZTP, nemocní starší lidé, nemocné děti,

  náhlá změna zdravotního stavu (vážný úraz…) + 2 body

- tíživá rodinná situace (násilí, ublížení na zdraví) + 3 body

- rozvedený (rozvedená), v rozvodovém řízení ve spol. bytě + 1 bod


6. Další rozhodné aspekty:

dlužné nájemné po podání žádosti - 10 bodů

dlužné platby na jiných poplatcích obci - 10 bodů

žadatel je vlastníkem bytu či RD - 10 bodů

                                      

Článek 4

Přidělování bytu

Při přidělování bytů bude každá žádost posuzována individuálně a bude přihlíženo:

- k umístění v pořadníku

- zájem města – žádost podává přímo radě města starosta nebo místostarosta (nábor nových zaměstnanců města, městských zařízení, zajištění chodu školství, zdravotnictví a bezpečnostních složek).

- individuální důvody a skutečnosti ze strany žadatele –

trvalý pobyt v Hejnicích, délka žádosti na MěÚ, stav žadatele: rozvedený/á/ žijící ve společné domácnosti, bezdětný/á/ - s dětmi /jejich počet/, sociální situace rodiny, špatný zdravotní stav žadatele nebo členů jeho rodiny, vhodnost bytu /jeho velikost/ pro žadatele atd. Jsou nájemci městského bytu a mají zájem o nájem bytu s větší či menší obytnou plochou.

Po přidělení bytu bude umožněno žadateli si volný byt prohlédnout a potom bude mezi vlastníkem tj. městem Hejnice a žadatelem uzavřena smlouva k nájmu bytu písemnou formou.

Nájemní smlouvu připraví s nájemníkem finanční odbor ve smyslu platných předpisů na dobu určitou – zpravidla jeden rok a předloží ji k podpisu oběma stranám.

Pokud nájemce užívá byt i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel nájemce písemně nevyzval do jednoho měsíce po uplynutí nájemní doby, aby mu byt zpátky odevzdal, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy za stejných podmínek, jaké byly v nájemní smlouvě ujednány max. na jeden rok. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní bude uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní bude uzavřena na tuto dobu.  Automatické prodloužení smlouvy nájmu se neuplatní v případě, že sice nájemce věc nadále užívá, avšak jedna strana dala v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí nebo jedna strana nájem vypověděla.

Přidělování bytů v čp. 617

Přidělení bytů v domě čp. 617 schvaluje rada města a přihlíží k doporučení ošetřujícího lékaře, k věku žadatele a trvalému bydlišti.

Výměna bytů

Souhlas k výměně bytů ve vlastnictví města uděluje rada města. Žádost o souhlas k výměně bytů předkládají nájemci písemnou formou, ve které uvedou důvody výměny a předloží doklad o nájmu k bytu, který je předmětem výměny. Aby mohl být udělen souhlas s výměnou bytu, nesmí mít žadatel žádné závazky na nájemném a službách.

Podnájem bytů

Nájemce nesmí pronajmout byt, ani jeho část bez písemného souhlasu pronajímatele. Pokud takový úkon učiní, je neplatný a považuje se za hrubé porušení povinnosti nájemce a je důvod pro výpověď z bytu.


Článek 5

Závěrečné ustanovení

Rada města je výhradně oprávněna rozhodnout o přidělení bytu, uděluje souhlas či nesouhlas k výměně bytů, přechodu nájmu, podnájmu bytu dle ustanovení NOZ č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).

Schváleno ZM dne  23.09.2020,  usnesením č. 79/2020.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020.
1.10.2014 13:29:22 | přečteno 3217x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load