Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 2/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Město Hejnice


Obecně závazná vyhláška města Hejnice č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 84/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Hejnice.

 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou [1].

 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu [2].

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

  1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) nápojové kartony,
e) sklo,
f) kovy,
g) nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) jedlé oleje a tuky,
j) textil,
k) směsný komunální odpad.

  2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

  3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, …).

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny rovnoměrně na území města na sběrných stanovištích dle aktuální potřeby. Přesný seznam umístění je k nahlédnutí na webových stránkách města ikona souboruwww.mestohejnice.cz

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 • biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá,
 • papír, barva modrá,
 • PET lahve, barva žlutá,
 • plasty a nápojové kartony, barva oranžová,
 • sklo, barva zelená,
 • kovy, barva šedá,
 • jedlé oleje a tuky, barva žlutá, nápis: „Jedlé tuky a oleje“,
 • textil, barva modrá, plechový kontejner, nápis „Sběr oděvů“.
      4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

      5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

      6. Aktuální seznam stanovišť sběrných nádob je umístěn na webových stránkách města Hejnice.

 

Čl. 4

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na sociálních sítích.

 2. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat areálu Střediska služeb města Hejnice.

 3. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

 

Čl. 5

Svoz objemného odpadu

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na sociálních sítích.

 2. Objemný odpad lze také odevzdávat celoročně do kontejneru v areálu bývalé skládky města Hejnice dle stanovené provozní doby.

 3. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 • popelnice,

 • igelitové pytle vydávané MěÚ Hejnice označené logem svozové společnosti,

 • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

  1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

 • a) elektrozařízení,
 • b) baterie a akumulátory,
 • c) pneumatiky.

  2. Výrobky s ukončenou životností uvedené dle odst. 1 písm. a) lze předávat v areálu Střediska služeb města Hejnice; dle odst. 1 písm. b) a c) lze předávat v areálu bývalé skládky města Hejnice na určeném místě.

 

Čl. 8

Komunitní kompostování

 1. Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost [3].

 2. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze:

 • odkládat do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce na předem určených místech,
 • předávat v areálu bývalé skládky města Hejnice v provozní době.

 

Čl. 9

Výše poplatku

Sazba poplatku je řešena v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hejnice, ze dne 25. 2. 2015.

 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

 

Jaroslav Demčák v.r., starosta

Petr Zoreník v.r., místostarosta[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

[3] § 65 zákona o odpadech

7.1.2022 12:34:28 | přečteno 773x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load