Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2020 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO Hejnice

Obecně závazná vyhláška města Hejnice č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 16. 12.2020 usnesením č. 101/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec město Hejnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je městský úřad. /1/


Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. /2/

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). /3/


Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede /4/

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny

jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnéosvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování /5/

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. /6/

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. /7/


Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,

d) za provádění výkopových prací, při užívání větší plochy než 10 m2 5,- Kč,

e) za umístění stavebních zařízení 2,-Kč,

f) za umístění reklamních zařízení 10,-Kč,

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,-Kč,

h) za umístění zařízení cirkusů 1,-Kč,

i) za umístění skládek od 4. dne umístění skládky 5,-Kč,

j) za zařízení sloužící pro poskytování prodeje ve dnech poutí, velkých prodejních

akcí a městských oslav 100,-Kč.


Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 2 dnů od počátku užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Čl. 7

Osvobození od poplatku

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely. /8/

(2) Od poplatku se dále osvobozuje město Hejnice.

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 2 dnů před užíváním veřejného prostranství.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. /9/


Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. /10/

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. /11/


Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hejnice č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 14.9.2011, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Hejnice č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 14.12.2011.


Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021./1/ § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

/2/ § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

/3/ § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

/4/ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

/5/ § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

/6/ § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

/7/ § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

/8/ § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

/9/ § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

/10/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

/11/ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcíchPříloha č. 1

Vymezení veřejných prostranství:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuná

p.p.č.

Konkrétní specifikace veřejného prostranství

1251

Dlážděná plocha před kostelem

1250

Parková plocha před kostelem

106

Parková plocha mezi ulicí Jizerská a Klášterní

3655

Víceúčelová odstavná plocha nezpevněná

167/1

Parková plocha u objektu lékárny

1250

Parkoviště u kostela

79/2, 79/3

Parkoviště u samoobsluhy Jednota

1315/1

Parkoviště u samoobsluhy u Petříčků

765/93, 765/46, 765/95

Parkoviště – ul. Nádražní

799/14

Víceúčelová odstavná dlážděná plocha u nádraží ČD

809/1b,d, 810/3

Víceúčelová asfaltová odstavná plocha u objektu ZŠ

765/1

Nezpevněná víceúčelová plocha u řadových garáží

764/1,765/1, 765/44, 765/46, 

765/ 52, 765/56, 765/62, 765/ 65

Plocha veřejné zeleně u obytných objektů Sídliště

765/18, 765/25, 765/26, 765/40

plocha veřejné zeleně u obytných objektů v Nádražní ulici

765/19, 799/14, 1315/1, 1315/3

místní komunikace v zastavěné části územního obvodu města Hejnice

168/1, 1313/1, 765/1, 1249/1, 1249/2

dlážděné plochy a chodníky podél komunikací

765/105

víceúčelová odstavná nezpevněná plocha u hřiště

811/9f

plocha vedle školního hřiště

892/1

Parková plocha před Zvoničkou

967/1

Zpevněná víceúčelová plocha

963, 969/1

Víceúčelová plocha nezpevněná


4.1.2021 15:44:13 | přečteno 828x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load