Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů

MĚSTO HEJNICE

Obecně závazná vyhláška města Hejnice č. 1/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 18. 12. 2019 usnesením č. 85/ 2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Hejnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je městský úřad. (1)

(3) Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). (2)

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. (3)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede (4)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (5)

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce. (6)

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok za psa držitele s místem přihlášení nebo sídlem
v bytovém domě o deseti a více bytech:
a) za jednoho psa …………………………………………………………… 800 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………………… 1.600 Kč
c) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………………… 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
starší 65 let …………………………………………………………………
300 Kč

(2) Sazba poplatku za kalendářní rok za psa držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě
než uvedeném v odst. 1:
a) za jednoho psa ………………………………………………………………. 400 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………………….. 800 Kč
c) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………………… 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let …………………………………………………………………
300 Kč

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (7)

(2) Město poskytuje úlevu poplatníkovi, který dovrší 65 let v průběhu příslušného
kalendářního roku. Tento poplatník platí poplatek za celý rok ve výši stanovené v čl. 4
této vyhlášky pro osoby starší 65 let.

(3) Město poskytuje úlevu poplatníkovi, který je poživatelem starobního, invalidního,
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů.
Sazba poplatku činí 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa.

(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 nebo úlevu odst. 3 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
Pro údaj rozhodný pro úlevu dle odst. 2 tohoto článku se ohlašovací povinnost vylučuje.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. (8)

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními
předpisy.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku ze psů, ze dne
13. 12. 2017.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Jaroslav Demčák
starosta

Petr Zoreník
místostarosta
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
29.1.2020 8:55:20 | přečteno 539x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load