Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Řád veřejného pohřebiště

Město Hejnice je provozovatelem veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 SB., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Rada města Hejnice schvaluje v souladu s § 19 zákona a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na svém jednání dne 5. 10. 2020 usnesením č. 208/2020 tento řád veřejného pohřebiště.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“):
a) v Hejnicích na pozemku p.č. 692 v k.ú. Hejnice
b) ve Ferdinandově na pozemku p.č. 927/3 v k.ú. Hejnice.

2) Provozovatel pohřebiště Město Hejnice (dále jen „město“) zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona, prostřednictvím Městského úřadu Hejnice, Střediska služeb městského úřadu, Nádražní 521, 463 62 Hejnice. Město je vlastníkem pozemků pohřebišť.

3) Adresa sídla a kontakty provozovatele:
Město Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice
IČO: 00262803
DIČ: CZ00262803
telefon: 482 322 211 e-mail: info@mestohejnice.cz

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
1) Po dobu trvání letního času (březen – říjen)………………7:00 – 20:00 hod
2) Po dobu trvání zimního času (říjen – březen)……………. 8:00 – 18:00 hod

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2) Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8) Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce, kytice a svíčky lze umísťovat jen na plochu kamenného orámování, které je u vsypové loučky k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

9) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodů a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.

12) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti
zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

13) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené
správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. Stromy a keře nad 2 metry výšky vysazené návštěvníky, budou seřezávány na tuto výšku bez ohledu na tvar.

14) Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně zajišťování likvidace odpadu, údržby komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1) Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3) Správce pohřebiště přenechává za úplatu a na stanovenou dobu uzavřenou nájemní smlouvou k užívání nájemci hrobová místa:
a) ke zřízení zařízení hrobu, zařízení uložení urny
- minimálně na dobu 10 let při prvním pronájmu
- minimálně na dobu 5 let při druhém a dalším pronájmu
- za roční cenu pronájmu místa hrobu a místa uložení urny ve výši 100,00 Kč

b) ke zřízení zařízení hrobky
- minimálně na dobu 30 let při prvním pronájmu
- minimálně na dobu 10 let při druhém a dalším pronájmu
- za roční cenu pronájmu ve výši 300,00 Kč

c) ke zřízení místa vsypu
- na dobu určitou 50 let a pak dále na dobu trvání hřbitova
- bez obnovování a dodatků nájemních smluv
- cena za pronájem jednorázová platba ve výši 600,00 Kč
Nájemce je povinen uhradit nájemné za sjednanou dobu pronájmu při podpisu nájemní smlouvy.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa nebo vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

9) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem

6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
f) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
g) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
h) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
i) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg /1 m2.
j) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků
hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.
Správce pohřebiště povinen archivovat dokumentaci zřízení hrobky.

5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Řád veřejného pohřebiště ze dne 1. 1. 2019.

Účinnost

Tento řád nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 6. 10. 2020.

Schválil: Jaroslav Demčák,starosta města

6.10.2021 12:07:57 | přečteno 667x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load