Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nařízení města č. 4/2018, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Nařízení města č. 4/2018, 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Rada města Hejnice se na svém zasedání dne 8. října  2018, usnesením č. 236/2018 usnesla vydat na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Předmět právní úpravy 

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy prodeje zboží nebo poskytování služeb, prováděné mimo provozovnu, jsou na území města Hejnice zakázány.


Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

(2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.


Čl. 3

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území města Hejnice je zakázán podomní a pochůzkový prodej.

 

Čl. 4

Prodej zboží a poskytovaných služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) ohlášené očkování domácích zvířat,

b) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,

d) prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží,

e) provozování pochůzkového prodeje ve sportovních zařízeních a otevřených koupalištích k tomu účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu[1].

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů.[2]

(2) Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

 

Jaroslav Demčák                                                                                                   Jiří Horák

         starosta                                                                                                         místostarosta[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst.. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


18.12.2018 15:53:28 | přečteno 790x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load