Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Setkání se starostou

Informace o probíraných věcech a tématech, dodané písemné materiály, vyřešené složitější dotazy

Poslední schůzka se starostou se konala v prostorách kina Hejnice v březnu letošního roku. Byly probrány různé témata, níže uvádíme některé informace, které by nemohly být podány přímo na místě. Beseda se konala na téma cestovního ruchu a vyhlídky na Chatkách.


Další beseda se starostou Jaroslavem Demčákem se uskuteční


Kompetence starosty a místostarosty

Starosta

- V čele úřadu stojí starosta, který plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy.

- Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení - zastupitelstva, popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.

- Starosta je bezprostřední nadřízený tajemníka. Starosta odpovídá za činnost úřadu v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvu a radě. Je odpovědný ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. Činnost zaměstnanců úřadu řídí prostřednictvím tajemníka.

- Plní úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi.

- Plní úkoly uložené mu jednacími řády a usneseními zastupitelstva a rady.

- Podepisuje rozhodnutí rady o odvolání podle zvláštního právního předpisu o svobodném přístupu k informacím.

- Vydává pokyny tajemníkovi a vedoucím odborů a ostatním zaměstnancům k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady.

- Přijímá opatření k připravenosti úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek založených nebo zřízených městem na plnění úkolů za branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí (živelné pohromy, nehody, jiná nebezpečí). O svých opatřeních bezodkladně informuje radu.

- Schvaluje služební cesty místostarostovi a tajemníkovi.

- Odpovídá za činnost městského kina.

- Podepisuje za město dokumenty vydané v samostatné působnosti, spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města a zápisy z jednání rady, spolu s ověřovateli podepisuje zápis ze zasedání zastupitelstva.

- Koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé v územním obvodu města, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal.

Plní další úkoly, které jsou uvedeny v § 103 zákona č.128/2000 Sb., o obecním zřízení. Dále má z uvedeného zákona oprávnění a odpovědnost např.:

- může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

- má odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce

- může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné a následně pak věc předložit zastupitelstvu města

- má právo při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak

  • metodicky řídí investiční činnost ve městě
  • zastupuje obec navenek v právních vztazích
  • svolává a řídí jednání rady města a zasedání zastupitelstva města
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města


Místostarosta

- Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci, dále plní úkoly na úsecích činnosti svěřených mu zastupitelstvem a tímto organizačním řádem. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu a radě.

- Plní úkoly uložené mu jednacími řády a usneseními zastupitelstva a rady,

- případně uložené mu starostou v případě zastupování starosty.

- Odpovídá za činnost organizací MěÚ, tj. střediska služeb, městské knihovny. Řídí, usměrňuje a koordinuje především činnost střediska služeb.

- Vede jednání s úřadem práce k dohodě o vytvoření míst pro veřejně prospěšné práce a organizační řízení výkonu veřejně prospěšných prací.

- Odpovídá za koncepci a organizaci svozu komunálního odpadu a jeho likvidaci.

- Odpovídá za organizační zajištění svozu objemného a nebezpečného odpadu.

- Práva a povinnosti místostarosty určuje § 104 zákona o obcích

23.1.2015 13:50:42 | přečteno 2790x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load