Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 12. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 12. června 2023 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města

 

162/2023 VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Kulturní komise o přípravě a organizačním zajištění Hejnických slavností 2023.

163/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 142, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74, 124, 140, 147, 153/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 143/2023

164/2023 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2023.

165/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2022. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení.

166/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“, s firmou Eurovia CS, a. s., IČ: 45274924 se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, který se týká termínu realizace akce a soupisu víceprací a méněprací mající vliv na celkovou cenu díla na základě soupisů změnových listů. Ukládá starostovi podepsat dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

167/2023 PROJEDNALA žádost společnosti CETIN a. s., IČ: 04084063 se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 týkající se pronájmu nebytového prostoru části střechy na čp. 299 ležící na pozemku p. č. st. 329 v k. ú. Hejnice za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení, a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. července 2023 do 30. června 2028 s ročním nájemným ve výši 20.000,- Kč. Ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.

168/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. ČZd SoVB 71215/IP-12-4013147 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín týkající se pozemku p. č. 1350 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

169/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4024227 s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín týkající se pozemku p. č. 1313/8 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

170/2023 PROJEDNALAžádost SDH Lužec, Hejnická 793, 464 01 Raspenava týkající se dotace na oslavy výročí 150 let sboru a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

171/2023 PROJEDNALA nabídku firmy ČEZ ESCO a. s., IČ: 03592880, se sídlem: Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 na dodávky elektrické energie pro příští období A ROZHODLA o přijetí nabídky na dobu 12 měsíců od 1. ledna 2024. Ukládá starostovi podepsat doklady o přijetí nabídky.

172/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

173/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

 174/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 19. června 2023 do 30. června 2025 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

175/2023 PROJEDNALA zvací dopis pro vedení obce Kocjubynské UA a kroky k projednání možného partnerství obou měst vedením města. Ukládá starostovi podepsat zvací dopis a předložit výsledky jednání zastupitelstvu města k dalšímu projednání.

 

Jaroslav Demčák           -   starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -    místostarosta19.6.2023 10:07:27 | přečteno 50x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load