Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 19. prosince 2022 v 17.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města pod usnesením č.

261/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 151/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 228, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 255/2022

262/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2022.

263/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

264/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. za rok 2022 a s výhledem na rok 2023.

265/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit.

266/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Odpisový plán města Hejnice na rok 2022 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace.

267/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dle ustanovení § 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že Městský úřad Hejnice bude vykonávat územně plánovací činnost v přenesené působnosti dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 6 a § 24 stavebního zákona, při pořizování připravované Změny č. 2 Územního plánu Hejnice, kdy splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona bude zajištěno zaměstnancem úřadu (panem Mejsnarem) prostřednictvím dohody o provedením práce.

268/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a analýzy potenciálu tvorby odpadů na akci „Pořízení znovupoužitelného nádobí pro město Hejnice“ s firmou Dotace Snadno, s. r. o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 0368600. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

269/2022 ROZHODLA ustanovit kulturní komisi. Jmenuje předsedou komise Antonína Noska a jako členy komise Ing. Lucii Podhorovou, MSc., Ing. Annu Mudrochovou, Ing. Stanislava Budku, paní Lenku Zoreníkovou, Evu Prokešovou a pana Zdeňka Polívku a Jaroslava Demčáka. Odměna členům bude vyplácena dnem ustanovení komise.

270/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA cenovou přílohu pro rok 2023 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant, IČ 45809712. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

271/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Dohodu o vzájemném využívání prostor parkovišť s Klášterem Hejnice, čp. 1, Hejnice, IČ 73635057. Ukládá starostovi dohodu podepsat.

272/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA členy Likvidační komise města Hejnice ve složení Ing. Petra Štromová, Mgr. Šárka Mazánková a paní Dagmar Berková. Funkční období komise je do konce roku 2026.

273/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu staveb a technického zařízení – kanalizace a čistírna odpadních vod Hejnice s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant týkající se výše nájemného. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

274/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rámcovou smlouvu na zajištění telefonních a komunikačních služeb města s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 na období 36 měsíců. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

275/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný od 1. ledna 2023. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

76/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 18. února 2023. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

277/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA předloženou Dohodu o provedení práce, týkající se odborné a technické činnosti při výkonu územně plánovací činnosti Městského úřadu Hejnice v přenesené působnosti při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Hejnice – zajištění činnosti oprávněné úřední osoby pořizovatele, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti obcí podle § 6 odst. 2 a § 24 stavebního zákona. Ukládá tajemníkovi dohodu podepsat.

278/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA prodej nepotřebného vybavení – traktoru Zetor 7245, SPZ LI 58-78 za cenu 310.775, - Kč, s podmínkou realizace prodeje do 31. ledna 2023. Ukládá finančnímu odboru vystavit účetní dokumenty, kupní smlouvu a prodej realizovat.

Jaroslav Demčák        -                 starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.           -          místostarostka29.12.2022 10:39:46 - aktualizováno 29.12.2022 10:40:35 | přečteno 38x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load