Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 9. listopadu 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města pod usnesením č.

208/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:151/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/2022

209/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2023 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 – 2025. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2023.

210/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11/2022 dle tabulky. Výdaje se navyšují o částku 49.000,00 Kč v rámci organizace odložených besed s jubilanty za předešlé roky 2020 a 2021 kvůli covidu. Hospodářský výsledek se snižuje o částku 49.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 100.679.751,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 119.406.475,50 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 18.726.724,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

211/2022 PROJEDNALA Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Hejnice předloženou ředitelem organizace.

212/2022 PROJEDNALA žádost týkající se příspěvku města, jako majitele bytu na rekonstrukci bytového jádra žadatelky a s žádostí SOUHLASÍ za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finančnímu odboru po dokončení prací a převzetí odpovědnou osobou zastupující majitele bytu příspěvek vyplatit.

213/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost společnosti Pediatr Dlouhá Loučka, s. r. o., IČ 03947131 týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. prosince 2022 do 30. listopadu 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

214/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA nový ceník poplatků a služeb městské knihovny v Hejnicích s účinností od 1. ledna 2023. Ukládá knihovnici zapracovat nový ceník do systému a informovat čtenáře.

215/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán inventarizace majetku města na rok 2022 a přidružené činnosti související s provedením inventarizací v organizacích a zařízeních města Hejnice.

216/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

217/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+KK v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

218/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Hejnice - chodník pro pěší (Ferdinandov)“ a „Rekonstrukce kanalizace Hejnice - od č. p. 73 k č. p. 348“, uzavřené dne 11. března 2022 s firmou SILKOM, spol. s. r. o., IČ: 46713158, se sídlem Dlouhá 307, Větrov, 464 01 Frýdlant, který se týká termínu realizace akce a soupisu víceprací a méněprací mající vliv na celkovou cenu díla na základě soupisů změnových listů. Ukládá starostovi podepsat dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

219/2022 PROJEDNALA žádost Jizerské o. p. s., Bedřichov 218 týkající se dotace na úpravu lyžařských tratí v rámci Jizerské magistrály A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 30.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

220/2022 ROZHODLA o záměru města pronajmout část zahrady p. p. č. 932/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

221/2022 PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Pionýr, Řehořova 936/35, Praha 3 týkající se podpory jejich činností v areálu na Ferdinandově A ROZHODLA se žádost nepodpořit. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

222/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. p. č. 1366/1 Velký Sloupský potok týkající se projektu „Rekonstrukce mostu u obchodu na Ferdinandově“ přes Sloupský potok s Lesy České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

223/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

224/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 300, Jizerská, 463 62 Hejnice od nájemce Karel Klouček Řeznictví a uzenářství s. r. o., Fučíkova 647, Raspenava. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor. Rada města byla srozuměna s aktuálně vyhlášeným záměrem pronájmu prostor.

225/2022 PROJEDNALA žádost týkající se výměny pozemků p. p. č. 801/1 a 801/5 v k. ú. Hejnice  a ROZHODLA zveřejnit záměr směny pozemků. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit.

226/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Organizační řád městského úřadu Hejnice. Ukládá pracovníkům městského úřadu a města řídit se tímto Organizačním řádem s platností od 10. listopadu 2022.

 

 

 

Jaroslav Demčák                      -                 starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -                 místostarostka15.11.2022 8:53:56 | přečteno 61x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load