Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 11. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 25. května 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


114/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019, 60, 66/2020 a vyjímá ze sledování usnesení č.: 69, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/2020 ruší usnesení č.: 72/2020

115/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

116/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Společenství pro dům 537 Hejnice týkající se pronájmu kina 14. června 2020 pro akci shromáždění vlastníků společenství za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vedoucímu kina zajistit pronájem a technické zajištění.

117/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu prostor skladu v hale služeb čp. 446. Ukládá tajemníkovi informaci předat finančnímu odboru.

118/2020 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout sklad v městské hale v čp. 446 Klášterní, 463 62 Hejnice, na pozemku p. č. st. 32/1. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. 

119/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 26. května 2020. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

120/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA odpis pohledávky podle předloženého návrhu.

 121/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hejnice“, kterým se stala firma ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., IČO: 25751018 se sídlem Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou 2.573.779,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

122/2020 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 445, Nádražní, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. července 2020 do 30. června 2025. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

123/2020 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. června 2020 do 31. května 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

124/2020 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu pozemku p. č. 192 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

125/2020 PROJEDNALA A NESCHVALUJE finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

126/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Prodloužení vodovodu a přípojka na pp. č. 1249/1, 1399/3, 1725, 1726/3 a 1726/1, k. ú. Hejnice“, týkající se pozemků p. č. 1249/1 a 1399/3 v  k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

127/2020 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádková stezka 2020“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

128/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

129/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti IC v hejnickém klášteře předloženou ředitelem MCDO Hejnice.


Jaroslav Demčák                -                       starosta

Petr Zoreník       -          místostarosta

 

 


28.5.2020 9:05:49 | přečteno 202x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load