Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 18.03.2019 v 15.30 hodin v kanceláři starosty města.62/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 287/2018 a 36, 42/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2019

63/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4007886/VB/3 týkající se pozemku p. č. 1201/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

64/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2018. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

65/2019 RM PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola, Hejnice, za rok 2018. SCHVALUJE převod hospodářského výsledku ve výši 274 988,59 Kč do rezervního fondu. SCHVALUJE převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 320 040,22 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

66/2019 RM PROJEDNALA výsledek hospodaření školní jídelny za rok 2018 a ukládá řediteli školy předložit vysvětlení a přijatá nápravná opatření do dalšího jednání RM. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele.

67/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střešní krytiny na domě čp. 580, 581“, kterým se stala firma WHA systém - CZ s. r. o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, s nejnižší nabídkovou cenou 240.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

68/2019 RM PROJEDNALA žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2019“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

69/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku pro duchovní kulturu ARBOR, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa týkající se podpory akce „Zahajovací koncert – Koncert pro Liberecký kraj 18. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica – The King´s Singers“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

70/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2019“, který proběhne 25.05.2019 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

71/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2019“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

72/2019 RM PROJEDNALAžádost n týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatelky a k trvalému pobytu, se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

73/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem nebytových prostor suterénu v čp. 598 Hejnice, na dobu neurčitou od 1. dubna 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

74/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Jizerského fotoklubu Hejnice týkající se pronájmu prostor klubu důchodců v objektu DPS. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru připravit nájemní smlouvu.

75/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

76/2019 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

77/2019 RM PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2019“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 30. března 2019 A ROZHODLA se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.

78/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout pozemek zahrádky p. č. 793/13 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

79/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE zhotovitele realizace zakázky Administrace dotace „Modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a práce s digitálními technologiemi v ZŠ Hejnice“. Akce bude svěřena firmě Agentura regionálního rozvoje Liberec. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo.

 

 

 Jaroslav Demčák                                                                                                                        Petr Zoreník

starosta                                                                                                                                        místostarosta

 


20.3.2019 14:30:18 - aktualizováno 20.3.2019 14:30:45 | přečteno 276x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load