Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. zasedání rady města Hejnice konaného dne 27. 02. 2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.46/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230, 287/2018 36, 38, 42/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 23, 27, 31, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 262/2018

47/2019 RM PROJEDNALAA VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2019.

48/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu prostoru kolárny v domě čp. 620 za účelem domácí posilovny a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.                                  

49/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.                                           

50/2019 RM PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ pravidla pro odměňování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace.

51/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4009207/VB/1 týkající se pozemku p. č. 1327/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                                  

52/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dílo s firmou LK Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice týkající se podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                                                     

53/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Příkazní smlouvu s firmou Compet Consult, s. r. o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 týkající se realizace výběrových řízeních na zhotovitele u akce rekonstrukci učeben v ZŠ Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

54/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Příkazní smlouvu s firmou Compet Consult, s. r. o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 týkající se realizace výběrových řízeních na zhotovitele u akce výstavby nové mateřské školy. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

55/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ žádost Společenství vlastníků pro dům čp. 537 Hejnice týkající se odkladu schválení cenového ujednání za dodávky tepla z důvodu odstoupení bývalého výboru společenství. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

56/2019 RM PROJEDNALAžádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatelky  se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

57/2019 RM PROJEDNALAžádost týkající se odpuštění části vzniklé škody na vodném a stočném vzniklou poškozeným zařízením domu a rozhodla se žádosti vyhovět ve výši 50% částky škody maximálně však do výše 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a ekonomický odbor.

58/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení nájemní smlouvy na parkovací stání. Ukládá tajemníkovi předat informaci finančnímuodboru.                                                                                                                                                                               

59/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA s platností od 1. března 2019 o vzniku dvou pracovních míst na dobu určitou do 31. prosince 2019 na středisku služeb. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pracovní pozici dělník.

60/2019 RM PROJEDNALA A POSOUDILA podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.

61/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 1. března 2019. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

                                                                                       

 

Jaroslav Demčák    -  starosta

            Petr Zoreník -        místostarosta

 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2019

 

Návrh

Navrhovatel

Částka

Popis

 

 

 

 

Webová kamera na hladinu řeky Smědé u mostu u pětky

Jaroslav Demčák

50000,-

Online přístup na výšku hladiny a stav řeky v místě limitografu s přenášením na webové rozhraní kvůli povodňovým stavům

 

 

 

 

Cykloboxy u nádraží

Šárka Mazánková

70000,-

Možnost odložení a uzamčení kol do 2 ks cykloboxů u nádraží ČD

 

 

 

 

Naučná stezka a informační panely v blízkosti pamětihodností a zajímavostí v Hejnicích

Miroslav Němec

75000,-

Vznik trasy, informačních cedulí, brožury a rozfázování akce z důvodu rozsahu a nákladnosti

 

Lavičky se vzpomínkou na významné občany Hejnic

 

Milan Votava

 

25000,-

 

Osazení na různá místa asi 3 ks laviček s cedulkami o významných osobnostech Hejnic v souvislosti v místě umístění lavičky

 

 

 

 

Označení místa havárie letadla na Jizerkách u Hlídačů Koutu

Milan Votava

5 000,-

Označení místa havárie válečného letadla v Jizerkách z roku 1941

                                                                                                                                        225 000,-

 

 

 

 

4.3.2019 14:36:17 | přečteno 355x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load