Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k uzavření sňatku

20180908 125825 01

Uzavření manželství se řídí právním řádem ČR a je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

 

Jak postupovat, pokud chcete uzavřít manželství

Nejprve si snoubenci domluví s matrikářkou termín a místo uzavření sňatku. Následně se snoubenci dostaví na matriku MÚ Hejnice/kancelář č. 1, přízemí / a  předloží matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. 

Snoubenci - občané ČR, předkládají:

 • platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní doklad/
 • rodný list
 • doklad o státním občanství /lze nahradit OP, CD/
 • výpis údajů z informačního systému EO o místě trvalého pobytu /lze nahradit OP/
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu / lze nahradit OP/
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 • rodné listy společných dětí /pokud snoubenci již mají společné děti/
 • rodné listy dětí nevěsty /pokud otec těchto dětí není znám, pak se dohoda o příjmení bude vztahovat i na tyto děti/

Snoubenci - cizinci, předkládají:

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu v právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 • předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsaným ověřením, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka /tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu/
 • seznam tlumočníků www.justice.cz
 • pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky je nutná přítomnost tlumočníka, jeho účast zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.


V případě, že snoubenci chtějí uzavřít církevní sňatek, termín s matrikářkou nedojednávají, ale na matriční úřad MÚ Hejnice se taktéž dostaví a předkládají dotazník k uzavření manželství a výše uvedené předepsané doklady. Snoubenci zároveň požádají o vydání Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání. Na základě tohoto osvědčení mohou snoubenci uzavřít sňatek před orgánem církve. Vydání osvědčení je bezplatné.


Poplatky za svatby

Poplatky jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebník, položka 12.

Pro konání svatebních obřadů je stanovena nově zrekonstruovaná obřadní síň Městského úřadu Hejnice.

Den určený k uzavírání sňatků je každá první sobota v měsíci od 10 do 15 hodin. /za svatební obřady uzavřené v tento den, hodinu a na tomto místě není vybírán žádný správní poplatek/

Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně stanovenou místnost podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč. Správní poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně mimo stanovenou dobu.

Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, správní poplatek je stanoven ve výši 2 000,- Kč.

Pokud žádný ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR, správní poplatek je stanoven ve výši 3 000,- Kč.

 

Místa pro konání svatebních obřadů

Obřadní síň MÚ Hejnice -  jedná se o nově zrekonstruovanou a moderně zařízenou svatební síň s kapacitou 30 míst k sezení. Svatební obřady zajišťujeme po celý rok. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou.

Vozidla svatebčanů mají vyhrazena parkovací místa za budovou městského úřadu. Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.

Obřadka 3, obrázek se otevře v novém okně Obřadka 4, obrázek se otevře v novém okně Obřadka 1, obrázek se otevře v novém okně Obřadka 2, obrázek se otevře v novém okně

 

Pro inspiraci uvádíme místa mimo obřadní síň, v matričním obvodu Hejnice, kde byla v minulosti často uzavírána manželství :

Hejnice - klášterní zahrada, parčík před kostelem, Chalupa Pod Nosem, Vyhlídka Triangl

Ferdinandov - Arboretum, rybník u Huberta, Zvonička Ferdinandov

Lázně Libverda - různé vyhlídky, lázeňská kolonáda a park, rozhledna Smrk

Bílý Potok - Smědava, Bártlova Bouda, Rekreační zařízení Jizerky

 

Pokud snoubenci předloží všechny potřebné doklady, mají vybrán datum, místo sňatku a zaplacený poplatek /pokud se v jejich případě vybírá/

 • proběhne uzavření sňatku

Po uzavření sňatku je snoubencům do 10 dnů vyhotoven oddací list, který jim je po dohodě předán buď osobně nebo zaslán doporučeně na určenou adresu.

Poučení

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů je občan povinen požádat / pokud mu byla provedena v OP změna/ o vydání nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

Kontakty

matrikářka:Právní úprava
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 3/2012 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
15.2.2019 6:31:04 | přečteno 4257x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load