Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2000 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hejnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000

Městská rada města Hejnice se rozhodla dne 3.5.2000 podle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění před 1.7.1998 a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hejnice

Část první - Úvodní ustanovení

Čl. 1
Účel vyhlášky
1/ Vyhláška stanovuje závazné části územního plánu.
2/ Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umisťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.
3/ Nedílnou součástí vyhlášky je vyhlášená "Krajinná památková zóna".

Čl. 2
Rozsah platnosti
1/ Vyhláška platí pro správní území obce Hejnice, zahrnující části obce Hejnice a Ferdinandov.

Čl. 3
Vymezení pojmů
1/ Na území obce jsou rozlišovány z hlediska zastavitelnosti:
a/ plochy urbanizované - plochy zastavěné nebo určené k zastavění
b/ plochy neurbanizované - plochy neurčené k zastavění
2/ Plochy urbanizované z hlediska funkčního využití tvoří polyfunkční území s rozdílným způsobem jeho využití
Sc smíšené území centra
Bb území bydlení v bytových domech
Br území bydlení v rodinných domech
Vp území výroby, skladů a služeb
Sz území sportovně rekreační a zahrádek
3/ Plochy neurbanizované tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění.
Jedná se o plochy zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu, vodní plochy, plochy zeleně a ostatní plochy mimo navrhovaná zastavěná území. Na těchto plochách není dovoleno umisťování staveb s výjimkou staveb, které jsou určeny pro obhospodařování těchto ploch.
U zemědělských usedlostí je prvořadé budování objektů pro zvířectvo, teprve následně je možná realizace doplňujících obytných objektů.
4/ Celé území obce se nachází v CHKO Jizerské hory, tvoří I., II., III. a IV. zónu odstupňované ochrany přírody. Severní část území obce zahrnuje užší a širší prozatímní ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů Lázní Libverda.

Část druhá - Závazné regulativy

Čl. 4
Rozvoj území
1/ Obec Hejnice se i nadále bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek v navrhovaných plochách.
2/ Samostatně urbanizovanou část tvoří sídlo Ferdinandov, návrh nové zástavby sleduje propojení obou sídel.

Čl. 5
Funkční uspořádání urbanizovaného území města
1/ Vymezenému využití území ve výkresech č. 1 a 2 bude odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně změn v jejich užívání. Stavby, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nebudou na tomto území umístěny nebo povoleny.
2/ Smíšené území centra (Sc) je určeno pro umisťování zařízení sloužících pro potřeby celého města a širšího spádového území. Umisťují se zde stavby pro obchod, stravování, služby, ubytování, kulturu a správu. Drobnou výrobu a služby je možno umísťovat do centra jen tehdy, pokud nebudou negativně ovlivňovat funkční a estetické hodnoty centra.
3/ Území bydlení v bytových domech (Bb) je určeno pro bydlení a umísťují se v něm stavby bytových domů. Výjimečně přípustné jsou stavby zajišťující obsluhu tohoto území a stavby nenarušující trvalé bydlení.
4/ Území bydlení v rodinných domech (Br) je určeno pro bydlení a umisťují se v něm stavby rodinných domů. Výjimečně přípustné jsou stavby zajišťující obsluhu tohoto území a stavby nenarušující trvalé bydlení. Chov hospodářského zvířectva je možný pouze u rozptýlené zástavby.
5/ Území výroby, skladů a služeb (Vp) je určeno pro výrobu a služby s rušivými účinky na okolí. Umisťují se zde stavby, které nemohou být umístěny v jiných územích, stavby pro průmysl, služby všeho druhu a pro skladování. Výjimečně přípustné jsou stavby služebních a pohotovostních bytů.
6/ Území sportovně rekreační a zahrádek (Sz) je určeno ke sportu a k rekreaci na volných plochách s přítomností zeleně. Umisťují se zde sportovní a rekreační zařízení. Území zahrnuje soustředěné lokality zahrádek.

Čl. 6
Prostorové uspořádání
1/ Zástavba města bude zásadně rozvíjena v prolukách zastavěného území a na bezprostředně navazujících plochách s respektem kvality přiléhající krajiny.
2/ V zastavěném území bude charakter zástavby sledovat řadové zastavění izolovanými objekty
v jednotné uliční osnově.
3/ V území obce se nepovoluje výstavba rekreačních chat. Výstavba zahrádkářských chat se povoluje pouze v území zahrádek ve IV. zóně CHKO. Realizace zemědělských usedlostí budou posuzovány individuelně.
4/ V území je nutno respektovat plán péče CHKO Jizerské hory, režim "Krajinné památkové zóny", užší a širší prozatímní ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů Lázní Libverda, PHO ČOV, vodních toků a zdrojů a ochranná pásma liniových vedení technické vybavenosti.

Čl. 7
Plochy pro bydlení, občanské vybavení a výrobu
1/ Nová bytová výstavba bude prováděna v prolukách a v navazujících plochách zastavěného území vymezených územním plánem.
2/ Plochy občanské vybavenosti jsou v území stabilizovány. Rozvojové plochy se navrhují do prostoru centra a do mezilehlého území Hejnice - Ferdinandov.
3/ Výrobně skladovací plochy jsou stabilizovány v území v rozptýlených lokalitách. Územní plán navrhuje rozvojové výrobně skladovací plochy v sousedství těchto stávajících ploch.

Čl. 8
Uspořádání dopravy
1/ Základní systém komunikací nebude měněn. V území jsou rozlišeny silnice průjezdné dopravy, místní a účelové komunikace.
2/ Železniční doprava je v území stabilizována pro osobní i nákladní dopravu.
3/ Parkování vozidel se navrhuje v místech potřeby u objektů občanské vybavenosti, služeb a výroby. Záchytné parkoviště pro potřeby města se ponechává v sousedství autobusového nádraží a navrhuje na ploše při trati západně nádraží ČD.
4/ Z důvodů rozhledových poměrů se navrhují demolice objektů a uvolnění prostoru v území hlavní křižovatky u pošty, pod kinem a nad restaurací Kongo.
5/ Navrhuje se úprava šířkového uspořádání silnice II/290 v úsecích nevyhovujícího profilu včetně realizace chodníku.
6/ Nové komunikace budou realizovány v místech navrhované výstavby. Není povolena realizace zaslepených komunikací obsluhující jednotlivé domy.

Čl. 9
Uspořádání technického vybavení
1/ Plochy pro zařízení a trasy technického vybavení jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace a jsou závazné.
2/ V území se navrhuje rekonstrukce nevyhovujících vodovodních řadů a nové řady v území navrhované výstavby.
3/ V území se navrhuje nová městská ČOV a související stoky kanalizace. Ve Ferdinandově se navrhuje samostatný systém odkanalizování a čištění odpadních vod.
4/ Navrhuje se pokračování plošné plynofikace území Hejnic a Ferdinandova včetně pokračování plynofikace území Bílého Potoka.
5/ V území se zachovává systém vrchního a kabelového vedení VN. Navrhuje se digitalizace telefonního provozu včetně rozšiřování telefonní sítě.

Čl. 10
Ochrana přírody, krajiny a územní systém ekologické stability
1/ Území obce se nachází v CHKO Jizerské hory, ochrana jeho přírody a krajiny je v přímé pravomoci obce a Správy CHKO JH v Liberci vymezené zákonem č. 114/1992 Sb.
2/ Generel územního systému ekologické stability je závaznou součástí obsahu územního plánu.
3/ V území obce budou chráněny před poškozováním a ničením interakční prvky ÚSES zmapované správou CHKO uvedené v textové části dokumentace.

Čl. 11
Ochrana památek
1/ V území budou dodržovány podmínky ochrany "Krajinné památkové zóny".
2/ V obci budou památkově chráněny objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
3/ Zvýšená pozornost bude věnována při provádění údržby a rekonstrukce objektů místně významných pro vývoj obce, uvedených v textové části dokumentace.

Část třetí - Veřejně prospěšné stavby

Čl. 12
1/ Plochy a trasy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické příloze a ve výkresech.
2/ Seznam těchto staveb je uveden v příloze I.

Čl. 13
1/ Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Část čtvrtá - Závěrečné ustanovení

Čl. 14
1/ Dokumentace územního plánu obce je uložena na Městském úřadu v Hejnicích a na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Liberci.
2/ Změny a doplňky ve schválené dokumentaci územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce Hejnice.

Čl. 15
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Příloha 1 - Veřejně prospěšné stavby
Příloha 2 - Zásady prostorového uspořádání a architektonického řešení objektů
Příloha 3 - Plochy a objekty se zvláštní ochranou

15.2.2007 16:20:07 | přečteno 2737x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load