Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9.jednání

2.5.2007

USNESENÍ

z 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2. 5. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

118/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 96, 109, 114, 116, 62, 73, 74, 81, 85, 98, 107, 43, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117/2007. Prodlužuje termín usn.č. : 69/2007 do 31. 5. 2007, 97/2007 do 14. 5. 2007

119/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí interpelaci člena zastupitelstva města Mgr. Jana Heinzla. Ukládá starostovi na interpelaci písemně odpovědět. Termín: do 30 dnů

120/2007 RM se seznámila se záměrem města připojit se k projektu „Osvětlení v obcích a městech“. Ukládá starostovi a místostarostovi pokračovat v přípravných pracích na realizaci projektu, zjištění potřebných finančních objemů ze strany města a předložení konkrétních údajů zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 20. 6. 2007

121/2007 RM se seznámila se zprávou o připravenosti města na letní turistickou sezonu a bere ji na vědomí.

122/2007 POVĚŘUJE starostu města k získání informací k vybudování nového informačního systému na území města. Termín: 14. 5. 2007

123/2007 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy o umožnění pietního aktu v parčíku u Perunu dne 1.7.2007 a s konáním akce souhlasí. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 14. 5. 2007

124/2007 PROJEDNALA žádost manželů Endlerových a s odprodejem pozemku p. č. 1290/3, části 40 m2 souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ke schválení ZM. Termín: uvědomit 14.5.2007. Předložení ZM: 20.6.2007

125/2007 PROJEDNALA žádost paní Petry Šrutkové o prodej pozemku p.p.č 793/19 o výměře 64 m2 a s prodejem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ke schválení ZM. Termín: uvědomit 14.5.2007. Předložení ZM: 20.6.2007

126/2007 PROJEDNALA žádost pana Jindřicha Mesznera o slevu nájmu za autokempink v Hejnicích z důvodu poškození vodoinstalace autokempinku při výměně vodovodního řadu a se slevou nájmu nesouhlasí. Doporučuje nájemci autokempinku, aby svou žádost o náhradu škody adresoval firmě Silkom spol.s r.o., Frýdlant, která prováděla stavební práce, případně na FVS a.s., Frýdlant, jako investora uvedené akce. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.5.2007

127/2007 PROJEDNALA žádost pana Karla Bulíčka o odprodej části pozemku p.p.č. 936/1 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ke schválení ZM. Termín: uvědomit 14.5.2007. Předložení ZM: 20.6.2007

128/2007 PROJEDNALA a SCHVALUJE řád veřejného pohřebiště. Ukládá tajemníkovi zpracovat řád veřejného pohřebiště pro úřady a veřejnost, ukládá místostarostovi zajistit trvalé zveřejnění řádu na městských hřbitovech.

129/2007 PROJEDNALA A SCHVALUJE domovní řád. Ukládá místostarostovi řád zpracovat a zveřejnit v obytných domech města.

130/2007 RM se seznámila s výsledkem ankety v domě DPS, která podpořila zřízení sušárny v tomto objektu. Ukládá středisku služeb sušárnu zprovoznit.

131/2007 PROJEDNALA A SCHVALUJE záměr pronajmout parkovací plochu u kostela zájemcům za účelem provozování parkoviště. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit. Termín: 14. 5. 2007

12.12.2007 17:01:44 | přečteno 1761x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load