Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8.jednání

16.4.2007

USNESENÍ

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16. 4. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

96/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 82, 83, 84, 95, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/2007
Prodlužuje termín usn.č. 43/2007 do 2. 5. 2007.

97/2007 POVĚŘUJE starostu města k podání určovací žaloby na pozemek pod budovou kina. Termín: 2. 5. 2007

98/2007 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření za rok 2006 a ukládá starostovi materiál předložit ZM ke schválení dne 25.4.2007. Ukládá tajemníkovi dokument zveřejnit dle zákona. Termín: 25. 4. 2007

99/2007 PROJEDNALA žádost p. Lenky Akrmanové o přidělení bytu a konstatuje, že město v současné době žádný volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 2. 5. 2007

100/2007 PROJEDNALA žádost sl. Jany Kupcové a p. Martina Hubáčka, týkající se výměny bytu a s žádostí souhlasí. Ukládá paní Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele.

101/2007 PROJEDNALA žádost manželů Novákových o odprodej pozemku p.č. 793/19 a souhlasí s odprodejem uvedeného pozemku. Ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ke schválení ZM. Termín uvědomění: 2. 5. 2007

102/2007 PROJEDNALA žádost p. Evy Chovancové, Česká pojišťovna o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor a schválila pronájem na dobu 5 let. Ukládá středisku služeb vypracovat prodloužení nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatelku. Termín: 2. 5. 2007

103/2007 PROJEDNALA žádost manželů Maturových o odprodej pozemku p.č. 818 o výměře 672 m2 a st.p. č. 1119 o výměře 21 m2 a s prodejem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět a zveřejnit záměr města pozemek odprodat. Ukládá starostovi žádost předložit ke schválení ZM. Termín zveřejnění a uvědomění: 2. 5. 2007

104/2007 PROJEDNALA žádost manželů Vajnerových týkající se pronájmu části chodníku před restaurací Ořešník v Klášterní ulici a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět. Pronájem části chodníku bude možný pouze v případě respektování podmínek stavebního úřadu. Termín: 2. 5. 2007

105/2007 PROJEDNALA žádost pp. Jiřího Bartoše, Jaroslava Palarce a Zdeňka Pitry o odkanalizování parkoviště a zprovoznění původní vodoteče a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele o podniknutých krocích směřujících k vyřešení současného nefunkčního stavu uvedené vodoteče. Termín: 2. 5. 2007

106/2007 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o souhlas s vybudováním přístřešku nad schody hlavního vchodu do budovy čp. 593 (hasičárna) na vlastní náklady SDH Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele. Ukládá starostovi oznámit stavební úpravy stavebnímu úřadu. Termín: 2. 5. 2007

107/2007 PROJEDNALA žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice o uvolnění částky 154.335,- Kč z rezervního fondu na zajištění objednacího a výdejního systému obědů do jídelny Základní školy v Hejnicích a nákupu dvou počítačových sestav a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi ředitele vyrozumět. Termín: 2. 5. 2007

108/2007 SEZNÁMILA SE s dopisem pana Gunthera Nichta, týkajícího se stížnosti na majitele sousedního pozemku a dopis odložila s tím, že se jedná o sousedské vztahy, které radě města řešit nepřísluší. Ukládá tajemníkovi na dopis odpovědět. Termín: 2. 5. 2007

109/2007 PROJEDNALA na návrh starosty složení pracovního týmu pro hotel Perun a s návrhem souhlasí. Složení pracovního týmu: ing. Jaroslav Koreň - Euroregion Nisa, ing. Libor Braun - projekční kancelář Impos, Václav Kubeš - Ještědská stavební společnost, Mgr. Jan Heinzl - zastupitel města, Jiří Horák - starosta města.

110/2007 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na akci pálení čarodějnic a žádost schválila. Rada souhlasí s uspořádáním ohňostroje v den akce v areálu koupaliště. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 2. 5. 2007

111/2007 VZALA NA VĚDOMÍ návrh ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice na zkrácení otevírací doby předškolních zařízení na území města z důvodu nedostačujících mzdových prostředků. Ukládá tajemníkovi pozvat ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice na jednání do kanceláře starosty. Termín: 2. 5. 2007

112/2007 PROJEDNALA návrh MUDr. Heleny Krejcarové na zřízení sušárny v domě DPS a návrh prozatím odložila s tím, že nejprve zorganizuje anketu v DPS, která by lépe vyjádřila přání nájemníků DPS. Ukládá tajemníkovi navrhovatelce odpovědět. Ukládá místostarostovi anketu zajistit. Termín: 2. 5. 2007

113/2007 PROJEDNALA nabídky poptávkového řízení na odstranění stavby u čp. 495, 514 a 515 a jako vítěze poptávkového řízení vybrala firmu Vladimír Nový. Ukládá tajemníkovi vítěze poptávkového řízení vyrozumět. Ukládá starostovi sepsat s vítězem poptávkového řízení smlouvu o dílo. Termín: 2. 5. 2007

114/2007 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 4/2007 týkající se uvolnění částky ve výši do 17.000,- Kč na akci odstranění stavby u čp. 495, 514, 515.

115/2007 POSOUDILA nabídky poptávkového řízení na dodání nábytku pro kancelář starosty a místostarosty a jako vítěze určila firmu Interbyt - Kapek, s.r.o. Ukládá tajemníkovi vítěze poptávkového řízení uvědomit a nábytek objednat.

116/2007 PROJEDNALA a SCHVÁLILA organizační řád městského úřadu s platností od 1. 5. 2007.

117/2007 PROJEDNALA návrh příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice na uzavření předškolních zařízení v červenci a srpnu 2007 s tím, že prázdninový provoz bude zajišťovat pouze 1.oddělení MŠ 2 a s návrhem souhlasí. Ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice návrh realizovat. Ukládá tajemníkovi ředitele vyrozumět.

12.12.2007 16:28:10 | přečteno 2102x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load