Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15.jednání

3.9.2007

USNESENÍ

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 3. 9. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

206/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 172, 193, 203, 204, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205/2007. PRODLUŽUJE termín usn.č. 173, 182, 183, 185/2007 do 6. 9. 2007.

207/2007 PROJEDNALA žádost manž. Janatových o odprodej pozemku p.č. 437/2 o výměře 1856 m2 a souhlasí se záměrem pozemek odprodat za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a záměr města zveřejnit.

Ukládá starostovi předložit odprodej ZM ke schválení. Termín: uvědomění: 26.9.2007, předložení ZM: 12.12.2007

208/2007 VYBRALA na základě informace starosty jako vítěze poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace akce osvětlení v obcích Libereckého kraje firmu INPOS Liberec. Ukládá starostovi uvedenou PD objednat. Termín: 26. 9. 2007

209/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2007 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 5. 9. 2007. Termín: 5. 9. 2007

210/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o připravenosti na zimní období 2007.

211/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v objektu čp. 5 byt č. 32 p. Martinu Šimonovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 9. 2007

212/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 300 p. Pavlu Albertovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 9. 2007

213/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v objektu čp. 5 byt č. 17 sl. Kateřině Podhorové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 9. 2007

214/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v objektu čp. 601 p. Zdeňku Hromádkovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 9. 2007

215/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 598 p. Simoně Heitzerové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 9. 2007

216/2007 PROJEDNALA rozpočtové opatření č. I/2007 týkající se přijetí účelového příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši 84.000,- Kč na nákup vybavení požární jednotky města a s navrhovaným rozpočtovým opatřením souhlasí. Ukládá starostovi předložit toto rozpočtové opatření ZM ke schválení. Termín: 5. 9. 2007

217/2007 PROJEDNALA návrh MV na odkoupení pozemkové parcely č. 765/99 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví MV a s úplatným převodem nesouhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 26. 9. 2007

218/2007 PROJEDNALA žádost týkající se zřízení vyhrazeného místa na parkovišti pro držitele průkazu ZTP p. Šubrta v místě jeho bydliště a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 26. 9. 2007

219/2007 PROJEDNALA žádost knihovnice paní Evy Prokešové týkající se uspořádání propagačních akcí v městské knihovně v rámci „Týdne knihoven“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 26. 9. 2007

220/2007 PROJEDNALA odvolání pana Václavka proti navrhované ceně za pozemek, který hodlá pan Václavek odkoupit z majetku města a žádost zamítla s tím, že navrhovaná cena je pouze doporučená a konečné rozhodnutí přísluší ZM. Ukládá tajemníkovi navrhovateli odpovědět. Termín: 26. 9. 2007

221/2007 PROJEDNALA žádost paní M. Korandové o přidělení jiného městského bytu a žádost zamítla. Důvody uvedené v žádosti nebyly nikdy prokázány a jsou pro radu nepřijatelné. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 26. 9. 2007

222/2007 PROJEDNALA žádost sl. Lenky Soukupové, týkající se pronajmutí městského bytu v čp. 531 v užívání slečny Lenky Soukupové panu Tomáši Vojcovi na dobu nejdéle 1 roku a s pronájmem souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 26. 9. 2007

223/2007 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 7/2007 do částky 15.000,- Kč na úhradu dohody o provedení práce s brigádnicí v městské knihovně, která zajistí zavedení elektronické evidence knih. Termín: 26. 9. 2007

13.12.2007 8:18:08 | přečteno 1888x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load