Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14.jednání

20.8.2007

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. 8. 2007
v 14.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

172/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2007.

173/2007 PROJEDNALA návrh firmy VNG Energie Czech a.s. týkající se způsobu účtování ceny tepla a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi uzavřít s firmou VNG Energie Czech a.s. dodatek ke smlouvě. Termín: 31.8.2007

174/2007 PROJEDNALA sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.151/2007 týkající se zvyšování nájemného pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a stanovuje nájemné takto:
Byty bývalá 1. kat zvýšení o 13,7 % na 17,95 Kč/m2
Byty bývalá 2. kat zvýšení o 22,2 % na 15,54 Kč/m2
Byty bývalá 3. kat zvýšení o 26,6 % na 13,03 Kč/m2
Byty bývalá 4. kat zvýšení o 39,4 % na 10,73 Kč/m2
Ukládá vedoucímu střediska služeb prokazatelně seznámit nájemníky s výší nového nájemného. Termín: září 2007

175/2007 PROJEDNALA žádost p. Kloučka týkající se převzetí doby nájmu prodejny uzenin od pana Miroslava Petříčka a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá vedoucímu střediska služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 9. 2007

176/2007 PROJEDNALA žádost Zdeňka Balšána, Zdeňka Balšána ml. a Eduarda Bartoše o odkoupení části pozemku p.p.č 765/29 ve vlastnictví města a s žádostí nesouhlasí.Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 3. 9. 2007

177/2007 PROJEDNALA žádost paní Zdeňky Zavřelové o odkoupení pozemku p.č. 937/48 o výměře 198 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí.Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatelku. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

178/2007 PROJEDNALA žádost pana Pavla Švarného o odkoupení pozemku p.č. 937/92 o výměře 130 m2 v k.ú. Hejnice a stavební parcelu 1240 o výměře 19 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

179/2007 PROJEDNALA žádost pana Jiřího Rydvana o odkoupení pozemku p.č. 937/91 o výměře 45 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

180/2007 PROJEDNALA žádost manželů Sokolových o odkoupení pozemku p.č. 1215 o výměře 65 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení.Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

181/2007 PROJEDNALA žádost manželů Duchkových o odkoupení pozemku p.č. 487/6 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007.

182/2007 PROJEDNALA žádost p. Jaroslava Sotony o odprodej části pozemku p.č. 764/1 a s předloženou žádostí nesouhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 3. 9. 2007

183/2007 PROJEDNALA žádost manželů Miroslava a Heleny Novákových o prodej pozemku p.č. 187/1 o výměře 1886 m2 a žádost odkládá. Ukládá p. starostovi ve věci dále jednat. Termín: 3. 9. 2007

184/2007 PROJEDNALA žádost paní Lenky Šerhaklové o odkoupení části pozemku p.č. 91/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

185/2007 PROJEDNALA žádost manželů Švarných týkající se výměny pozemku p.č. 337/2/b v k.ú. Hejnice ve vlastnictví manželů Švarných za pozemek p.č. 337/2/a v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a žádost odložila. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Ukládá tajemníkovi pozvat jmenované na jednání ke starostovi města. Termín: 3. 9. 2007

186/2007 PROJEDNALA žádost paní Věry Rubešové o odkoupení pozemku p.č. 937/45 o výměře 73 m2 a p.č. 937/44 o výměře 235 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

187/2007 PROJEDNALA žádost manželů Janatových o odkoupení pozemku p.č. 437/2 o výměře 1856 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a žádost odkládá do příští rady. Termín: 3. 9. 2007

188/2007 PROJEDNALA žádost p. Josef Václavka, Hejnice 370, o odkoupení pozemku p.č. 416/8 o výměře 1557 m2 a s odprodejem souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

189/2007 PROJEDNALA žádost paní Dagmar Čejkové o odkoupení pozemku p.č. 793/26 o výměře 337 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

190/2007 PROJEDNALA žádost paní Lenky Pauchové a pana Jaroslava Jakeše o odkoupení části pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

191/2007 PROJEDNALA žádost manželů Modlitbových o pronájem pozemku p.č. 1157 o výměře 610 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá tajemníkovi sepsat nájemní smlouvu s cenou 2,- Kč/1m2/1rok. Termín: 3.9.2007

192/2007 PROJEDNALA návrh rodiny Juklíčkových, týkající se darování pozemku p.č. 310/26 ve vlastnictví rodiny Juklíčkových městu Hejnice a s návrhem na darování souhlasí. Důvodem darování uvedeného pozemku je narovnání vlastnických vztahů v dané lokalitě. Ukládá tajemníkovi uvědomit navrhovatele. Ukládá starostovi předložit návrh na darování pozemku zastupitelstvu ke schválení. Termín: zveřejnění 3.9.2007, předložení ZM prosinec 2007

193/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí rezignaci Jana Gašpierika na funkci velitele JSDH Hejnice ke dni 1.7.2007 a bere na vědomí jmenování velitelem JSDH Hejnice pana Petra Hamáčka starostou města s platností od 1.9.2007

194/2007 PROJEDNALA žádost manželů Janatových o zřízení veřejného osvětlení stezky u domu čp. 249 a žádost schválila. Ukládá středisku služeb osvětlení zajistit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 3.9.2007

195/2007 PROJEDNALA žádost firmy Knorr-Bremse o povolení živé hudby do 23:00 hodin dne 15.9.2007 při příležitosti firemní slavnosti „Rodinný den“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 3.9.2007

196/2007 PROJEDNALA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace o uvolnění částky 30 000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ v Hejnicích na nákup škrabky na brambory pro MŠ 2 v ceně do 30 000,- Kč. Jedná se o vyřešení havarijního stavu. Rada města ukládá starostovi města předložit žádost zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 5.9.2007

197/2007 PROJEDNALA žádost p. Jany Nižníkové o výměnu radiátoru v obývacím pokoji jejího bytu a žádost schválila s tím, že si žadatelka uhradí cenu radiátoru. Rada ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Ukládá vedoucímu střediska služeb výměnu zajistit. Termín: 5.9.2007

198/2007 PROJEDNALA žádost manželů Schubertových, Mikudíkových, Hmirových a Mikudíkových ml., týkající se prošetření průtoku vody v potůčku na Skalním městě a žádost odložila s tím, že v tomto případě musí rozhodnout vodoprávní orgán, který svolal k tomuto problému místní šetření na 31.8.2007. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5.9.2007

199/2007 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty, rozhodla se tuto akci podpořit částkou 1.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá předsedovi kulturní komise vypracovat návrh, jak by se město mohlo do konání Jizerské noty zapojit v příštích letech. Termín: 5.9.2007

200/2007 SEZNÁMILA se s nabídkou firmy Inpos-projekt, s.r.o. týkající se zpracování studie na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Hejnice“ a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi uvedenou studii objednat. Termín: 5.9.2007

201/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o vítězi poptávkového řízení na stavbu „Rekonstrukce komunikací Skřivánek“. Ukládá starostovi s vítězem poptávkového řízení firmou SSŽ Liberec uzavřít smlouvu o provedení prací. Termín: 5.9.2007

202/2007 PROJEDNALA žádost manželů Novákových týkající se vyřešení problémů s přístupovou komunikací k jejich rodinnému domku a žádost odložila s tím, že se jedná o sousedské spory, které je možné vyřešit pouze vzájemnou dohodou, nebo soudním rozhodnutím.Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 5.9.2007

203/2007 PROJEDNALA a souhlasí s návrhem místostarosty vstoupit do asociace provozovatelů kin s termínem od 1. září 2009.

204/2007 JMENUJE na návrh tajemníka a v souladu s výsledkem vyhlášeného výběrového řízení do funkce vedoucí SÚ MÚ Hejnice paní Marcelu Koňaříkovou.

205/2007 STANOVILA na základě dosažené započitatelné praxe od 1. 8. 2007 postup do vyššího platového stupně platového tarifu pro ředitele příspěvkové organizace Mgr. Milana Hubáčka. Ukládá tajemníkovi zpracovat k postupu nový platový výměr. Termín: 5.9.2007

13.12.2007 8:17:02 | přečteno 2130x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load