Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12.jednání

11.6.2007

USNESENÍ

ze 12. jednání rady města Hejnice, konaného dne 11. 6. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

151/2007 PROJEDALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 129, 14,1, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149 a 150/2007, ponechává ve sledování usnesení číslo:19, 101,103, 120, 124, 125,127 a 147/2007

152/2007 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ
-
kontrolu plnění všech usnesení RM a ZM přijatých do 11.6.2007
- kontrolu plnění všech usnesení finančního a kontrolního výboru
- informace o přípravě 3. zasedání ZM

153/2007 PROJEDNALA žádost Základní kynologické organizace Lázně Libverda o poskytnutí sponzorského daru na pořádání akce XII. ročníku obranářského závodu „O pohár obce Lázně Libverda“ a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 25.6.2007

154/2007 PROJEDNALA nabídku Měsíčníku kultury a volného času na zařazení inzerátu města do připravované publikace o Jizerských horách za částku 5 500,- Kč + DPH za jednu stranu tisku a s návrhem nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit navrhovatele. Termín: 25.6.2007

155/2007 PROJEDNALA žádost p. Vítězslava Valoucha o odprodej pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Hejnice o výměře 811 m2 a s prodejem souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej ZM k projednání. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele. Termín:19.9.2007

156/2007 PROJEDNALA žádost p. Václava Michla, týkající se trvalého uložení elektrického přívodního kabelu pro stavbu garáže do pozemku města a s žádostí souhlasí za těchto podmínek:
- kabel bude do pozemku uložen odbornou firmou dle platných ČSN
- po uložení kabelového vedení bude zpracován a předán SÚ přesný zákres trasy jeho umístění Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 25.6.2007

157/2007 PROJEDNALA znovu žádost manželů Zoreníkových doplněnou o vyjádření nájemníků domu čp. 581, týkající se přeměny sušárny v přízemí čp. 581 vlastními náklady na obytnou místnost s možností připojení k bytu žadatelů a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 25.6.2007

158/2007 PROJEDNALA žádost p. Věry Babcové o přidělení sušárny v přízemí čp. 581 k jejímu bytu a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 25.6.2007

159/2007 PROJEDNALA návrh JUDr. Ivana Muchy na odstoupení města od žaloby podané ve věci určení neplatnosti smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 27.7.1994 a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání ZM. Termín: 20.6.2007

160/2007 PROJEDNALA žádost p. Simony Heitzerové o přidělení bytu po p. Adámkové a žádost odložila s tím, že dědické záležitosti po zemřelé nejsou dosud vypořádány a s bytem do té doby nelze nakládat. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 25.6.2007

161/2007 SCHVÁLILA návrh starosty zadat zpracování základní grafické úpravy webových stránek města odborné firmě R - INCON s.r.o. Ukládá starostovi zadání zpracování zajistit. Termín: 25.6.2007

162/2007 PROJEDNALA návrh převodu pozemků místních komunikací a cest z majetku státu do majetku Města Hejnice a s předloženým návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit seznam navrhovaných pozemků k projednání ZM. Termín: 20.6.2007

13.12.2007 8:14:51 | přečteno 1871x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load