Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání dne 7.6.2004

USNESENÍ

z 11. jednání rady města, konaného dne 7.6.2004
v 16.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

112/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 67, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2004.

113/2004 PROJEDNALA stížnost na štěkot psa Pelikánových, po posouzení situace uvolňuje částku 3.000,- Kč jako příspěvek na vybudování plného plotu, pokud tento budou Pelikánovi realizovat. Ukládá tajemníkovi uvědomit Pelikánovi. Termín: 21.6.2004

114/2004 PROJEDNALA informaci starosty ke stížnosti na rodinu Jirošových. Bylo projednáno starostou s rodinou Jirošových a byla přislíbena náprava. Ukládá tajemníkovi uvědomit stěžovatele. Termín: 21.6.2004

115/2004 VZALA NA VĚDOMÍ na vědomí zprávu o činnosti komise životního prostředí.

116/2004 STANOVUJE cenu internetu ve veřejné knihovně na 15,- Kč každou i započatou ½ hodinu s okamžitou platností. tajemníkovi projednat změnu s knihovnou. Termín: 21.6.2004

117/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. 5/2004 na zakoupení 2 nádob na plasty a to jednu pro lokalitu Skřivánek a druhou pro lokalitu u firmy Knorr-Bremse. Ukládá starostovi nákup zajistit. Termín: 21.6.2004

118/2004 SCHVÁLILA vyplacení odměny vedoucímu příspěvkové organizace p. Mgr. Hubáčkovi za I. pololetí 2004.

119/2004 Rada města vzhledem ke zvýšení DPH z 5 % na 19 % zvyšuje Hejnického zpravodaje na částku 6,- Kč.

120/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. VI na uvolnění fin prostředků do částky 75.546,- Kč. Prostředky jsou určeny zajištění voleb do EP.

121/2004 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o sponzorský dar na zakoupení koberce a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

122/2004 PROJEDNALA žádost p. Jany Kobrové o pronájem nebytových prostor v budově čp. 598 na provozovnu kadeřnictví od 1. září 2004 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Ukládá službám vyhotovit nájemní smlouvu. Termín: 21.6.2004

123/2004 PROJEDNALA žádost firmy Knorr-Bremse o propůjčení budovy bývalé slepičárny pro akci paintball pro zaměstnance a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 21.6.2004

124/2004 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek inspekce v ZŠ Hejnice.

125/2004 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost Sdružení vlastníků nemovitostí zastoupené p. Heinzlovou. Ukládá tajemníkovi odpovědět, že již bylo jednáno v loňském roce s Krajskou správou silnic a dle vyjádření této organizace proběhne oprava komunikace v letním období r. 2004. Termín: 21.6.2004

126/2004 PROJEDNALA žádost MěÚ Frýdlant, odboru sociálních věcí o přidělení bytu 2 + KK v DPS manželům Hybnerovým z Raspenavy a žádost schválila. Ukládá p. Štěpánové vyhotovit nájemnísmlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

127/2004 PROJEDNALA žádost p. Bartoloměje Karasze o přidělení místnosti v čp. 274 pro rozšíření jeho bytu a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá p. Štěpánové vyhotovit novou nájemní smlouvu. Termín: 21.6.2004

128/2004 PROJEDNALA žádost p. Pýchy o povolení pronájmu bytu v čp. 598 p. Hanusovi na dobu 1 roku a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

129/2004 PROJEDNALA žádost p. Aleny Kusé, MŠ o bezplatný pronájem hejnického kina na akci Akademie MŠ a žádost zamítla z důvodů samostatného hospodaření příspěvkové organizace s dostatkem finančních prostředků. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

130/2004 PROJEDNALA žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o příspěvek na údržbu a opravu značení cyklotras na území města Hejnice ve výši 9.400,- Kč a rozhodla přispět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

131/2004 PROJEDNALA žádost p. Petříčka o prodloužení pronájmu nebytových prostor v budově čp. 366 a čp. 300 a schválila pronájem na dobu 5 let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.6.2004

132/2004 PROJEDNALA výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ za rok 2003 a ukládá zisk převést do nově vytvořeného rezervního fondu.

133/2004 UKLÁDÁ příspěvkové organizaci ZŠ uvolnit částku do 500.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ na vybavení školní kuchyně.

134/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. 7/2004 na úhradu částky 596,- Kč za součástky k vozidlu Avia SDH Hejnice. Ukládá finančnímu odboru částku proplatit. Termín: 21.6.2004

135/2004 PROJEDNALA nabídku heraldické kanceláře Dauphin na zhotovení návrhu praporu města Hejnice, záměr schvaluje a ukládá starostovi ve věci dále jednat.

136/2004 SCHVÁLILA záměr směny části pozemku města p.č. 1322/1 za části pozemků p. Ing. Jiřího Rydvana p.č. 941 a 937/2 za účelem srovnání hranice pozemků na náklady žadatele. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a záměr zveřejnit. Termín: 21.6.2004

15.2.2007 21:41:23 | přečteno 876x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load