Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2.jednání dne 27.1.2003

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 27.1.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

14/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2003.

15/2003 PROJEDNALA a SCHVÁLILA plány práce komise životního prostředí a finančního a kontrolního výboru. UKLÁDÁ starostovi plán práce finančního a kontrolního výboru předložit ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 26. února 2003

16/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o úkolech MH a SBH pro rok 2003. UKLÁDÁ místostarostovi zpracovat zprávu písemně a předat na příštím jednání rady města. Termín: 10. února 2003

17/2003 SCHVÁLILA uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hejnice a městem Frýdlant o projednávání přestupků s úhradou ve výši 25.000,- Kč. UKLÁDÁ starostovi smlouvu uzavřít a částku zapracovat do rozpočtu města. Termín: 26. února 2003

18/2003 STANOVUJE příplatek za vedení řediteli Základní školy Hejnice dle metodického pokynu.

19/2003 PROJEDNALA žádost Růženy a Lubomíra Jožákových o odprodej pozemku p.č. 227/2. UKLÁDÁ starostovi prověřit vlastnictví okolních pozemků v souladu s ÚP. Termín: 10. února 2003

20/2003 PROJEDNALA žádost MUDr. Heleny Krejcarové o zrušení pronájmu z pořizovací hodnoty zařízení v ordinaci. Město trvá na pronájmu nemovitého majetku s možností si od města zařízení odkoupit nebo nahradit vlastním zařízením. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 10. února 2003

21/2003 PROJEDNALA žádost Klubu přátel hudby Lázně Libverda o sponzorování koncertů varhanní hudby v Bazilice Navštívení Panny Marie na rok 2003. Rada schválila přispět částkou 5.000,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. února 2003

22/2003 PROJEDNALA žádost p. Trojana o pronájem místnosti v čp. 598 p. Bulíčka pro podnikání - prodejna Textil, hračky, domácí potřeby. Odsouhlasila žádost na druh podnikání p. Trojanovi v prostorách čp. 598 p. Bulíčka na dobu 1 roku. UKLÁDÁ starostovi sepsat podmínky nájemní smlouvy. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. února 2003

23/2003 PROJEDNALA žádost p. G. Krause, Svaz Němců o pronájem kina pro velkoplošné promítání dne 14. března 2003 od 13,30 do 15,30 hodin. Pronájem schválila za cenu 600,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele s tím, že je možnost pronájmu Divadelní přístavby za cenu 200,- Kč za l hod. Termín: 10. února 2003

24/2003 PROJEDNALA žádost p. Libuše Vondráčkové o prodloužení pronájmu nebytových prostor pro provoz kadeřnictví v domě čp. 601 a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 10 února 2003

25/2003 VZALA NA VĚDOMÍ návrh komise životního prostředí s určením ceny za pozemky p.č. 74 - cena 20,- Kč za l m2, p.č. 927/32 - cena 100,- Kč za l m2. S návrhem rada města souhlasí a UKLÁDÁ starostovi předložit žádosti o odprodej zastupitelstvu města. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města pozemky odprodat zveřejnit. Termín: 26. února 2003

26/2003 PROJEDNALA žádost Organizace nevidomých a slabozrakých o finanční pomoc na provoz zvukové knihovny v Liberci a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. února 2003

15.2.2007 20:53:06 | přečteno 843x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load