Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15.jednání dne 8.9.2003

Usnesení

z 15. jednání rady města, konaného dne 8.9. 2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

179/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 166, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/2003.

180/2003 PROJEDNALA návrh komise životního prostředí na ceny prodávaných pozemků. Po posouzení návrhu doporučí ZM:
1/ p.č. 946/1 za cenu 50,- Kč za l m2
2/ pozemek p. Vaculy za cenu 60,- Kč za 1 m2
3/ p.č. 82/3 - část za cenu 30,- Kč za l m2
UKLÁDÁ starostovi předložit návrh cen ke schválení ZM. Termín: 24.9.2003

181/2003 UKLÁDÁstarostovi prověřit koupi nemovitosti rodiny Horáčkových s následným uvolněním obecního bytu. Termín: 22.9.2003

182/2003 SCHVÁLILA návrh tajemníka MěÚ k udělení mimořádné odměny vedoucí finančního odboru p. Jirounkové za zajištění vedení účetních operací střediska služeb MěÚ po dobu nemoci účetní střediska. UKLÁDÁ tajemníkovi mimořádnou odměnu udělit. Termín: 30.9.2003

183/2003 PROJEDNALA A SCHVÁLILA znění předložených návrhů novelizovaných vyhlášek města, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o čistotě a veřejném pořádku ve městě Hejnice. UKLÁDÁ starostovi předložit vyhlášky k projednání ZM. Termín: 24.9.2003

184/2003 SCHVÁLILA záměr úpravy obecně závazných vyhlášek, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, o místním poplatku z ubytovací kapacity, o stanovení výše příplatku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a klubu. UKLÁDÁ tajemníkovi zpracovat a předložit radě města návrh změn znění novelizovaných vyhlášek. Termín: 24.9.2003

185/2003 VZALA NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění zimní údržby města. UKLÁDÁ starostovi předložit informaci ZM. Termín: 24.9.2003

186/2003 PROJEDNALA A SCHVÁLILA zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2003. UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu ke schválení ZM. Termín: 24.9.2003

187/2003 PŘIDĚLILA byt o velikosti 1 + 0 po p. Nichtovi v objektu čp. 274 na Ferdinandově p. Petrovi. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit jmenovaného. Termín: 22.9.2003

188/2003 ROZHODLA byt po p. Hilmarové v čp. 220 zatím nepřidělit. UKLÁDÁ starostovi předložit ZM návrh rady odprodat celý objekt čp. 220 z majetku města. Termín: 24.9.2003

189/2003 PROJEDNALA a SCHVÁLILA návrh finančního výboru o odpis dvou nevymahatelných pohledávek.

190/2003 VZALA NA VĚDOMÍžádost nájemníků domu čp. 303 s tím, že jim předá vyjádření vedoucího Služeb, aby se k němu popřípadě vyjádřili. UKLÁDÁ tajemníkovi vyjádření nájemníkům předat. Termín: 22.9.2003

191/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost vedení MŠ č. 1 o zaplocení celého areálu školky a žádost zamítla. UKLÁDÁ středisku služeb zabránit vjezdu motorových vozidel do prostoru MŠ. Termín: 30.9.2003

192/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Heleny Mackové o přidělení bytu po p. Hilmarové. UKLÁDÁ tajemníkovi odpovědět žadatelce, že rada doporučuje celý objekt k odprodeji. Proto byt přidělovat nebude. Termín: 22.9.2003

193/2003 VZALA NA VĚDOMÍžádost p. Jana Kostelníka a sl. Veroniky Mikšové o přidělení ¨ většího bytu. V současné době není volný byt, jejich žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.9.2003

194/2003Po kontrole pracovníky úseku životního prostředí a stavebního úřadu bylo zjištěno, že někteří majitelé v chatových osadách neoprávněně vypouští odpadní vody do vodotečí. UKLÁDÁ tajemníkovi stav prověřit a řešit prostřednictvím státní správy. Termín: 22.9.2003

15.2.2007 21:17:30 | přečteno 779x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load